Vállalatirányítás

 

Etika és magatartás

 

Etikai kódexünk társadalmi és környezeti felelősségről alkotott, szélesebb körű víziónkat tükrözi. Kifejti azokat az értékeket, amelyekben hiszünk, és amelyek mellett elköteleztük magunkat.

Mint szigorú etikai normák mentén működő vállalat, rendelkezünk olyan mechanizmusokkal, amelyek feltárják azokat a kockázatokat, amelyek jellegüknél fogva korábban rejtve maradtak, ilyenek az etikai kockázatok. Az eljárásrend célja, hogy etikai ügyek elszenvedői, akik idáig nem tudtak segítséget kérni, most konzultálhassanak, tanácsot kérhessenek, akár előzetesen is, anonim módon. Az Intesa Sanpaolo Csoport minden tagországban helyi etikai ombudsman-rendszert hozott létre, amelyek a helyi etikai bejelentéseket néhány kivételtől eltekintve az adott tagországokban kivizsgálják, és a döntés is helyben történik. Annak érdekében, hogy a helyi szokásokat is figyelembe vehessük, a CIB Csoport az etikai ombudsman mellett egy, a munkáját segítő Etikai bizottságot is létrehozott, amelynek elnöke etikai ombudsmanként a Bank CSR-vezetője. Minden bejelentésről haladéktalanul értesítést küldünk az olasz központnak. Szankciót az Etikai bizottság nem szab ki, feladata a bejelentésben szereplő állítás megalapozottságát kivizsgálni, illetve lépést tenni a tanulságok megosztására. Amennyiben a bejelentés megalapozott, a Bizottság átadja az ügyet a megfelelő szakmai területnek vizsgálatra, illetve döntésre, továbbá a HR terület részére esetleges munkajogi vizsgálatra.

2018 során 6 db etikai bejelentés érkezett.


Témakörök:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Harmadik fél felé nem egedélyezett információ kiadása

Összeférhetetlenség

Munkatársi magatartás

Munkatársi viselkedés

Nem érkezett etikai bejelentés

Ügyfélpanasz

Alkalmazott szóban történő megsértése

Szexuális zaklatás

Vezetői magatartás

Ügyfél panasz

 

Munkatársi viselkedés

Belső posta magáncélú használatának vizsgálata etikai irányelvek alapján

Vezetői magatartás


 


Vezetői viselkedés

Munkatársi kérésre vizsgálat túlóra tisztességtelen elszámolásával kapcsolatban

Munkatársi magatartás


 


 

Magatartási kódex rendelkezéseinek pontosítása

Túlórával kapcsolatos információkérés


 


 

Közvetlen vezető magatartása, túlóra-elszámolás

A CIB-bel szerződésben álló cégtől való autóvásárlás kapcsán felmerült kérdés


 


 

Jogszabályi megfelelés egy belső szabályzatot tekintve

Tisztességtelen magatartás, pozitív diszkrimináció látszata, feltételezett munkatársi-vezetői magánéleti kapcsolat  miatt


 


 
A 2012-ben előkészített interaktív oktatási anyag adja alapján annak a képzésnek, amelyet minden munkatársnak online felületen el kellett végeznie. Az elkészült oktatási anyag, egy olyan képregényjellegű történet lett, ami a legfontosabb tudnivalókon, interaktív feladatokon és esettanulmányon keresztül vezette végig a kollégákat az etikai kódex, a magatartási szabályok és az etikai eljárásrend rengetegén. Az oktatási program célja, hogy könnyen érthetővé, megjelenésében és feladataiban is érdekesen mutassa be az etikai értékekkel és az etikai eljárásrenddel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, úgy, hogy a - magatartási szabályokat is példákon keresztül bemutató - feladatok révén könnyen érthetővé tegye mindezeket. Az etikai tananyagot minden új belépő munkatársunknak el kell sajátítania, munkatársaink pedig négyévente tesznek újabb vizsgát.  

A Magatartási szabályok az Etikai kódexben megfogalmazott értékek szabályszintű megjelenése. Részletesen kitér a személyes magatartási szabályokra, a banki működés részleteire, szabályokat állít fel az elvárt magatartási modellre, és külön kitér a korrupció megelőzésére és az ajándékozás kritériumaira. A Magatartási szabályok megsértése munkajogi következményekkel járhat.


Egyenlő bánásmód és sokszínűség

A Bank Szervezeti és Működési Szabályzatában (SZMSZ) is egyértelműen meghatározza a felelős gyakorlatokat célzó alapelveket. Így a Bank belső és külső kommunikációjában egyaránt elutasítja a diszkrimináció és a korrupció minden formáját, szem előtt tartja a mindennemű megkülönböztetés tilalmát, az egyenlő bánásmód általános kereteinek biztosítását az ide vonatkozó európai uniós irányelveknek megfelelően. Hasonló, a felelős működést támogató elveket tartalmaznak ezenkívül a jogszabályi megfelelést (compliance) és a kockázatkezelési tevékenységet szabályozó előírások is.

A CIB Csoport Magyarország Alaptörvénye, a hatályos jogszabályok és a CIB Csoport etikai kódexe alapján egyenlő bánásmódot biztosít meglévő és leendő munkatársainak. Ezt a vállalaton belüli döntéshozatali folyamatok átláthatósága révén, továbbá a vezetők, munkatársak etikai képzése révén biztosítjuk. Ezen témához tartozó etikai vétségek kivizsgálása és az abból eredő, megelőzés célú változtatások révén biztosítjuk a jogi és etikai megfelelést e téren.

Minden meglévő és leendő munkatársunknak biztosítjuk az egyenlő bánásmódot, ugyanakkor kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékkal élő vagy megváltozott munkaképességűek munkavégzési lehetőségeinek biztosítására, esélyeik kiegyenlítésére.. A felvételi folyamatot, amennyiben szükséges, a megváltozott munkaképességű jelentkezők sajátosságaihoz igazítjuk. Mindezzel biztosítjuk a munkatársak sokszínűségét, diverzitását.


Felelől működést támogató funkciók

A felelős banki működés szempontjából kulcsfontosságú a felelősségi körök egyértelmű meghatározása, adott esetben a funkció fontosságának megfelelően önálló szervezeti egység létrehozása.

Különösen fontosnak tartjuk a jogszabályoknak megfelelő működést - különös tekintettel a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére -, és a működésből fakadó kockázatok megfelelő kezelését.

Az Európai Uniós iránymutatásoknak és a jogszabályi előírásoknak való megfelelést biztosítják a felelős működést támogató funkciók, amelynek kiemelt területe a korrupciómentes működésre való törekvés. Vállalatirányítási szabályzataink, folyamat előírásaink és belső képzéseink révén biztosítjuk, hogy a munkatársaink ne válhassanak részeseivé vagy áldozataivá korrupciós tevékenységnek. A munkatársak erre vonatkozóan speciális képzésben részesülnek, a compliance rendszerek pedig ellenőrzés során biztosítják a szabályoknak való megfelelést.

Külön szakértő csapat koordinálja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni tevékenységet. Feladatuk a pénzmosási és szankciós szempontból releváns, illetve kockázatos tranzakciók ellenőrzése, ügyfélnyitások engedélyezése és meglévő ügyfélkapcsolatok felülvizsgálata, ezen felül a munkatársak pénzmosás-megelőzési tevékenységgel kapcsolatos képzése, bejelentések továbbítása az illetékes nyomozóhatósághoz, valamint az információáramlás biztosítása. A digitalizáció ezen a területen is érezteti a hatását, újabb és újabb pénzmosási, szankciókat megkerülő sémák jelennek meg. A Banknak felkészültnek kell lennie arra, hogy mindezeket felismerje és azonnal, hatékonyan reagáljon rájuk.

Munkatársaink pénzmosás-megelőzési, antokorrupciós és biztonságtudatossági témákban szervezett távoktatásban és vizsgáztatáson a belső hálózaton elérhető ún. e-learning felületen keresztül, valamint személyes oktatás formájában vettek részt. Pénzmosás-megelőzési témában személyes oktatáson 2018-ban összesen 330, míg e-leaning felületen 1,610 munkatárs vett részt.

A korrupció tilalmáról a 2008-ban elfogadott és legutóbb 2018-ban felülvizsgált kötelező érvényű magatartási szabályok gyűjteménye rendelkezik.  A korrupció elleni küzdelem részeként - átvéve az Anyavállalat, az Intesa Sanpaolo vonatkozó irányelveit - a CIB Csoport semmilyen módon nem támogat politikusokat vagy politikai pártokat, illetve azokhoz kapcsolódó intézményeket, személyeket.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, melynek célja, hogy az adott szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés a szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát.

A 2013. évi CXXXVIII. törvény (Hpt.), a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseihez képest  belső szabályzataink szigorúbb rendelkezéseket tartalmaznak az összeférhetetlenségre vonatkozóan.

Az összeférhetetlenség kontrollját a független Compliance terület végzi.

A Compliance terület végzi továbbá a munkatársak által elfogadott ajándékok utólagos kontrollját, illetve a szakmai rendezvényeken való részvétel jóváhagyását. Az ajándék elfogadása bizonyos esetekben korrupciónak minősülhet.

A gazdasági válság következtében Magyarországon felerősödött a fogyasztók védelmének igénye mind a társadalom mind pedig a jogalkotók részéről. A CIB Csoport igazodva az elvárásokhoz kialakította a fogyasztók védelmét elősegítő eljárásokat. Külön szakértő lett kinevezve erre a feladatra, aki gondoskodik a fogyasztók érdekeinek figyelembe vételéről a mindennapi működésben, illetve arról, hogy a szemlélet a vállalati kultúránk szerves részévé váljon.

Anyavállalatunk, az Intesa Sanpaolo - fejlett európai szemléletmódot képviselve - szintén nagy hangsúlyt fektet a fogyasztóvédelemre, illetve az ügyfelek magas színvonalú kiszolgálására. Az anyavállalatunk csoportszintű fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi szabályzatot adott ki annak érdekében, hogy az Intesa Sanpaolo az általa elvárt és képviselt fogyasztóvédelmi és befektetővédelmi rendelkezéseket leányvállalataiban harmonizálja és egységesítse.

A kockázatkezelési funkció célja az adott szervezet kockázatainak azonosítása, az azonosított kockázatok mérése és kezelése annak érdekében, hogy az ne veszélyeztesse a szervezet prudens működését, illetve az üzleti célkitűzések megvalósítását. A CIB Bankcsoportban ezért a tevékenységért a Kockázatkezelési terület a felelős.

2011-ben a CIB Csoport megfogalmazta Kockázatkezelési Stratégiáját, mely évente felülvizsgálatra kerül a CIB Csoport üzleti stratégiájával összhangban. A Stratégia leírja a belső tőkemegfelelés-értékelési folyamatot, koncepciót, amely magában foglalja a CIB Csoport kockázatvállalási politikáját, kockázati étvágyát és a kockázati kontrol struktúráját. Üzleti tevékenységünk során és legnagyobb mértékben hitelkockázattal kell szembenéznünk, amely mérséklése egyrészt a jogszabályi előírások és a belső limitek betartásán, másrészt a prudens hitelezési és értékvesztés-képzési gyakorlat révén valósul meg.

2013-ban a CIB Csoport új, a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert vezetett be összhangban anyabankunk erre vonatkozó iránymutatásával, amely meghatározza azt a keretrendszert, amely alapján ellenőrizzük, hogy a kockázat mértékének függvényében, mikor, hogyan, milyen feltételek mellett nyújtunk szolgáltatásokat. A kockázati étvágyat és a kapcsolódó limitrendszer az anyavállallattal együttműködésében évente felülvizsgáljuk, biztosítva ezáltal, hogy az üzleti tevékenységből adódó különböző kockázatokkal szemben korlátot jelentő kockázati étvágy mindenkor a hatályos jogszabályi limiteket és a CIB Csoport tevékenységéből adódó kockázatok tolerálható szintjét tükrözze.

Létrehoztuk az ún. Fókuszált Ügyfélkezelési Területet, amely szervezeti egység elsődleges célja a hitelkockázatok mérséklése a problémás kitettségek csökkentésén keresztül, az érintett ügyfélkörre vonatkozóan egyedi, ügyfélre szabott üzleti stratégia mentén a vállalati oldalon, illetve egységes restrukturálási termékek kidolgozásával és bevezetésével a lakossági szegmensben. 

A CIB Csoport elsődleges üzleti tevékenységének végzése során többféle piaci kockázatnak van kitéve. A CIB Csoport releváns mérhető piaci kockázatként azonosította kamatlábkockázatot, a likviditási kockázatot és az ár/árfolyam kockázatokat. A piaci kockázatvállalási hajlandóságot az Igazgatótanács a Felügyelő Bizottság ellenőrzése mellett, az anyabanki kockázati toleranciával összhangban, minden évben meghatározza, majd rögzíti a kapcsolódó limiteket, limitrendszert. A limitrendszer működtetéséért, a kapcsolódó folyamatokért, visszamérésekért, jelentésekért a Kockázatkezelés felelős.

A megfelelő kockázatkezelési bizottságok, beleértve az Igazgatótanácsot és a Felügyelő Bizottságot, rendszeresen megkapják a kockázati jelentéseket kockázati típusonként, illetve összesítve, alkalmazva a 2013-ban bevezetett a kockázati étvágyat meghatározó limitrendszert.  A CIB Csoport a visszatekintő elemzések mellett rendszeresen és ad-hoc is tervezi a jövőben várható kockázatokat.

A normál napi kockázatkezelési tevékenységeken felül a CIB Csoport a pénzügyi krízishelyzetek kezelésére 2013-ban elkészítette és minimum éves gyakorisággal felülvizsgálja, az anyavállalattal együttműködésben, az úgynevezett helyreállítási tervét, a magyarországi és európai uniós jogszabályoknak megfelelően. A helyreállítási terv célja, hogy pénzügyi krízishelyzet esetében a CIB Csoport képes legyen helyreállítani pénzügyi stabilitását állami-adófizetői források bevonása nélkül.

Vállalatunk számára fontos, hogy tisztességes piaci viselkedés, versenytársi magatartás révén példamutatás és részvétel révén előremozdítsuk az iparág etikus viselkedését. Az iparág önszabályozásait követjük és magunkra értelmezve alkalmazzuk, versenytársainkkal szemben etikusan járunk el. Árazási politikánk alapját szolgálja a tisztességes versenypiaci magatartásunk.


Hatósági eljárások

Az MNB 2018-ban hivatalból indított ellenőrzési eljárást, elsődlegesen annak megállapítására, hogy a CIB Bank Zrt. befektetési szolgáltatásokhoz és a kiegészítő befektetési szolgáltatásokhoz kapcsolódó megfelelései és belső ellenőrzési tevékenysége a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatásokról, valamint az általuk végezhető tevékenységének szabályairól szóló 2017. évi CXXXVIII. Törvényben (Bszt.), valamint a piaci visszaélésekről, valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2014. május 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (MAR) foglalt követelményeknek megfelel-e. Az MNB a határozatban 1.200.000 Ft összegű bírságot szabott ki, melyet Társaságunk határidőben megfizetett.  Az MNB felszólítására egy megfelelően szabályozott, a piaci visszaélések megelőzésére, felderítésére és szűrésére alkalmas rendszer, eljárás kidolgozása folyamatban van. Az adatszolgáltatásra, intézkedésre vonatkozó kötelezettségek teljesítése szintén folyamatban vannak.

Az MNB 2018. utolsó negyedévében megküldte vizsgálati jelentését, a CIB Bank Zrt-nél a panaszkezelési tevékenységének ellenőrzése tárgyában indított, fogyasztóvédelmi célvizsgálat során. A jelentésben az adminisztratív hibák kijavítása mellett az idegen ATM-re vonatkozó panaszok, valamint a postázási folyamat került előtérbe.

2018. negyedik negyedévében továbbá fogyasztóvédelmi témavizsgálat került megindításra a CIB Bank Zrt. jelzálog fedezete mellett nyújtott hitelek egyoldalú szerződésmódosítási tevékenységének és ezzel összefüggő tájékoztatása tárgyában.

Az MNB a CIB Bank Zrt-t az október elején megküldött határozatában kötelezte, hogy a fogyasztóknak nyújtott személyi kölcsönre vonatkozó, honlapján megjelenített kereskedelmi kommunikációban a teljes hiteldíj mutató feltűnően kerüljön megjelenítésre, továbbá a megjelenítendő reprezentatív példában szereplő THM értékének meghatározása és a reprezentatív példában bemutatandó adatokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfeleljen. A kötelezésen túl a hivatkozott rendelkezések megsértése miatt a CIB Bank Zrt.-t 500 000 Ft összegű bírság megfizetésére kötelezte.

A CIB Bank Zrt.-t az MNB fogyasztóvédelmi szempontú folyamatos felügyelés keretében jelzett megkeresése során fogyasztóvédelmi figyelmeztetésben részesítette, mert a "Tájékoztató a túlzott eladósodottság koczkázatairól" elnevezésű dokumentum nem került aktualizálásra. Bankunk a tájékoztató frissítéséről haladéktalanul gondoskodott, melyről az MNB-t tájékoztatta. Az MNB elfogadta a CIB Bank Zrt. visszajelzését a fogyasztóvédelmi figyelmeztetésre adott válasz tárgyában. 

Vissza az oldal tetejére >>

 Értékeink
 Vállalatirányítás
 Vállalásaink, legfontosabb mutatóink
 Környezeti hatásaink
 Felelősséggel munkatársainkért
 Felelősséggel a szolgáltatásokban
 A CIB a tágabb közösségben
Beszállítói kapcsolataink
 Jelentéseink
 Nemzetközi egyezmények és szervezeti tagságok