Ügyfélszolgálat

Átütemezés

Az ilyen jellegű módosításoknak is kezelési költség vonzata van, melynek mértékét az Általános Szerződési Feltételek illetve a Hirdetmény tartalmazza.

A bejelentéseket, kérelmeket kizárólag a szerződésszámra illetve rendszámra történő hivatkozással, (cégszerű) aláírással ellátva tudjuk elfogadni. Amennyiben bármely ügyben ügyfelünk meghatalmazottja jár el, úgy a meghatalmazás akkor szabályszerű, ha a meghatalmazó és a meghatalmazott adatain és aláírásán kívül két tanúval is el van látva; tárgyszerűen kitér, hogy mely jogot illetve kötelezettséget gyakorolhatja a meghatalmazott.


Előtörlesztés

Előtörlesztés esetén a kérelemben kérjük rögzíteni az előtörlesztendő összeg nagyságát (kezelési költséggel együtt vagy anélkül), a fizetés esedékességének kívánt időpontját, valamint, hogy a módosítás után a havi díjak csökkenjenek, avagy a futamidő rövidüljön le.

Kérelmükre válaszolva megküldjük Előtörlesztési ajánlatunkat (kivételt képez ez alól a fizetési esedékesség módosítása, hiszen kérelmükre hivatkozva azt a szerződésben azonnal módosítjuk). Amennyiben aláírásukkal igazolva azt visszaküldik (kezes esetén az Ő aláírása is szükséges), úgy a szerződés módosítását követően Társaságunk megküldi az új fizetési ütemezést, a kezelési költség számlát illetve a következő esedékes számlát.  


Szerződés megszüntetése, lezárása

Általános információk:

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a szerződés lezárása kapcsán meghatalmazott útján kíván eljárni, úgy meghatalmazott eljárását csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, amennyiben a meghatalmazás eredeti példányát, valamint ha a meghatalmazott cég, akkor a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldányát Társaságunk címére eljuttatja a szerződés lezárásával egyidejűleg.

Társaságunk a szerződések lezárásával kapcsolatban a vonatkozó Hirdetményben meghatározott díjakat számítja fel.

Zárt végű pénzügyi lízing és kölcsönkonstrukció esetében:

Zárt végű pénzügyi lízing esetén amennyiben Ön valamennyi kötelezettségének szerződésszerűen eleget tett, akkor megszerzi a lízingtárgy tulajdonjogát, és a Lízingszerződés teljesítéssel szűnik meg.

Futamidő vége előtti lezáráshoz lezárási ajánlat (a továbbiakban: Ajánlat) kérése szükséges. A szerződés lezárási folyamatot Társaságunk abban az esetben tudja elindítani, amennyiben az Ajánlatban feltüntetett zárási értéknapot megelőző 5. munkanapig az Ajánlatban meghatározott összeg Társaságunk bankszámláján jóváírásra kerül, az átutalás vagy befizetés tényét, cég esetében a cégjegyzésre jogosult aláírási jogát Társaságunk részére igazolja, valamint szintén ezen időpontig eljuttatja részünkre az Ön által aláírt és elfogadott jelen Ajánlatot. Az Ajánlatban forintban meghatározott összegek tájékoztató jellegű adatok, azt az esetleges késedelmi kamatok, még ki nem számlázott díjak és költségek, valamit (deviza alapú szerződés esetében) az Ajánlat elkészítésének napján érvényes és az elszámolás értéknapján érvényes árfolyam közötti különbözet befolyásolhatja, amely alapján Önnek további fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezhet A zárási értéknapot követően elkészítjük az elszámolást és a hozzátartozó számlákat, melyeket megküldünk Önnek. A teljes tartozás kiegyenlítése után Társaságunk minden esetben a nyilvántartásában rögzített értesítési címre küldi meg a finanszírozott eszköz okmányait, és a lezáró dokumentumokat, amennyiben Ön írásban másként nem rendelkezet legkésőbb az aláírt ajánlat beküldésével egyidejűleg.

Amennyiben csak a lezárási folyamat elindításához szükséges összeg érkezik be Társaságunkhoz (de az aláírt Ajánat nem), akkor azt túlfizetésnek tekintjük és visszajuttatjuk, azonban, ha Önnek Társaságunkkal szemben lejárt tartozása áll fenn ebben az időpontban, úgy az Ön által befizetett összeget a Ptk. 296.§-a alapján a lejárt tartozásába beszámítjuk.

Nyílt végű pénzügyi lízingszerződés esetében:

Nyílt végű pénzügyi lízingszerződés az alábbi esetekben szűnik meg teljesítéssel:

- Amennyiben ügyfelünk valamennyi fizetési és egyéb szerződéses kötelezettségének eleget tesz - jogosultságot szerez arra, hogy ő vagy az általa megjelölt harmadik személy a lízingszerződésben meghatározott maradványérték megfizetésével a lízingtárgy tulajdonjogát megszerezze.

- Amennyiben Ön vételi jogával nem kívánt élni, illetve élt, de a maradványérték nem került megfizetésre és Ön a lízingtárgyat Társaságunk birtokába visszaadta és a szerződés lezárásra vonatkozó elszámolási különbözetet megfizette.

A szerződés lejáratát megelőzően kétszer küldünk tájékoztatást Önnek az alábbi zárási lehetőségekről

  • A.) A tájékoztató levél kézhezvételét követő 15 napon belül Önnek írásban nyilatkoznia szükséges arról, hogy a futamidő lejártát követőn kíván-e élni vételi jogával és megszerezni a lízingtárgy tulajdonjogát.
  • B.) Amennyiben Ön nem kíván élni vételi jogával, arról is nyilatkozhat, hogy a vételi jog gyakorlására kijelöl-e harmadik személyt. Ebben az esetben a levél mellékleteként megküldött "Kijelölő" és "Elfogadó" nyilatkozatot szabályszerűen aláírva szükséges Társaságunk részére visszaküldeni.
  • C.) Ha a fenti két lehetőség egyikét sem választja, vagy nem a fent megadott határidőben nyilatkozik, akkor Önnek a futamidő lejártát követő napon Társaságunk birtokába* vagy - amennyiben a szerződés biztosítékát képezte visszavásárlási vagy feltételes adásvételi szerződés - úgy a visszavásárló/vevő birtokába kell bocsátania a lízingtárgyat. Az értékesítésből befolyt összeg figyelembe vételével megküldjük Önnek elszámolásunkat, mely alapján Önnek vagy még fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezik Társaságunk felé.

A zárt végű pénzügyi lízingszerződés esetében írt lezárási ajánlatra és folyamatra vonatkozó szabályok nyílt végű pénzügyi lízingszerződésnél is érvényesek.

Szerződés lezárási kérelem

Operatív lízingszerződés esetében:

A szerződés lejáratát megelőzően kétszer küldünk tájékoztatást Önnek alábbi zárási lehetőségekről.

  • A.) Amennyiben a szerződés biztosítékát képezi érvényes visszavásárlási/feltételes adásvételi szerződés, úgy az eszközt a futamidő lejáratát követő napon le kell adnia a visszavásárlási garanciát nyújtónak/vevőnek. A visszavásárlási ár/vételár beszámítását követően megküldjük Önnek elszámolásunkat, mely alapján Önnek vagy még fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezik Társaságunk felé.
  • B.) Amennyiben a szerződés biztosítékát nem képezi érvényes visszavásárlási/feltételes adásvételi szerződés, úgy az eszközt a futamidő lejáratát követő napon le kell adnia a lízingtárgyat Társaságunk telephelyére. Az értékesítésből befolyt összeg figyelembe vételével megküldjük Önnek elszámolásunkat, mely alapján Önnek vagy még fizetési kötelezettsége vagy túlfizetése keletkezik Társaságunk felé vagy túlfizetése  

Meghatalmazás finanszírozási szerződés lezárásához

* Társaságunk telephelye:

Személygépkocsi és 3,5t alatti össztömegű haszonjármű, mikrobusz, motorkerékpár, nagyhaszonjármű, nyergesvontató, félpótkocsi, pótkocsi, busz, gurulós mezőgazdasági gép + vontatmány, nem guruló eszköz, építőipari gép, logisztikai eszköz, szerszámgépek, műanyagipari berendezések, élelmiszeripari gépek, konyhatechnika, IT, orvostechnika és egyéb gépek esetén:

Autó-Welt Kft.

  • 7020 Dunaföldvár, Előszállási u. 50/a.
  • Kovács Roland +36-30-333-6855