A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Ingatlan Alapok Alapja megszűnési jelentése és tevékenységet lezáró beszámolója

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Ingatlan Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) 2003. szeptember 1-jén indult futamidejének végére ért 2016. november 4-ei napon, amely időpontban az Alapkezelő a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja a Tisztelt Befektetőket. A Kbftv. 196. § (1), valamint a 215/2000. (XII. 11.) a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy elkészült az Alap tevékenységet lezáró beszámolója.

Az Alapkezelő a Kbftv. 75. § (4) bekezdése alapján 2016. október 3-án tájékoztatta Tisztelt Befektetőket és a Magyar Nemzeti Bankot, hogy az Alapkezelő az Alap megszűntetéséről döntött: http://www.cib.hu/cib_csoport/sajtoszoba/2016/ak_161003.

Az Alap megszűnésének előzménye és indoklása: az Alap befektetési jegyeinek árfolyama a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által 2008. november 7-én elrendelt 10 munkanapos befektetési jegy forgalmazási szünetet követő időszakban jelentős csökkentést szenvedett el. A világgazdasági válság hatásainak egyikeként a hazai ingatlanpiac hanyatlásnak, a likviditási helyzet romlásnak indult. Annak ellenére, hogy az akkori piaci helyzetben a globális méretű gazdasági válság alakulására, végkimenetelére az Alapkezelőnek természetszerűleg nem lehetett ráhatása, valamint az Alap befektetéseit illetően rendelkezésre álló mozgástér gyakorlatilag megszűnt, az Alapkezelő a bizonytalan helyzethez képest biztosítani tudta az Alap folyamatos likviditását. Miután az ingatlanpiac várt élénkülésére ebben az időszakban nem került sor, így az Alap portfóliójában található ingatlanalapok 2013. január 14-ig bezárólag fokozatosan értékesítésre kerültek. Ezt követően az Alap a forint bankbetétek kamataival versenyképes hozam elérését tűzte ki célul az Alap likviditásának zavartalan biztosítása érdekében, a kockázatok maximális kerülése, kiszámítható árfolyam-alakulás és a folyamatos növekedés biztosítása mellett. Mivel az Alapkezelő által optimálisnak ítélt, az ingatlan-befektetésekkel járó várható kockázatokkal összhangban álló befektetési értéket képviselő ingatlanalapok az elmúlt időszakban nem voltak azonosíthatóak, valamint az Alapkezelő megítélése szerint a jövőre vonatkozóan pozitív irányú változás nem várható, ezért az Alap megszüntetésére kerül sor.

Az Alap 2016/11/04-én a Befektetési jegyek számlavezető helyein az ügyfelek értékpapírszámlájához kapcsolódó pénzszámlákra teljesített tőke- és hozamkifizetést 284,272,842 HUF összegben, amely a Befektetési jegyek árfolyamára vetítve a teljes futamidő alatt (13.2 év) elért 18.37%-os teljesítményt (éves hozam = 1.29%, EHM = 1.29%) eredményezett. Az Alap a tőke- és hozamfizetést követően 2016. november 4-én lezárta működését.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója  2016. november 11-től megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2016. november 11.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.