A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt CIB Ingatlan Alapok Alapja megszűnéséről szóló hirdetmény


A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: H-1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 75. § (4) bekezdése alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőket, hogy az Alapkezelő a CIB Ingatlan Alapok Alapja (nyilvántartásba vétel: 2003. szeptember 1-jén kelt E-III/110.197-1/2003. sz. határozat, lajstromozási szám: 1111-127, ISIN azonosító: HU0000703038) (a továbbiakban: Alap) megszűntetéséről döntött (2016. szeptember 30-án kelt 58/2016. sorszámú határozattal).

Az Alap megszűnésének előzménye és indoklása:

Az Alap befektetési jegyeinek árfolyama a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által 2008. november 7-én elrendelt 10 munkanapos befektetési jegy forgalmazási szünetet követő időszakban jelentős csökkentést szenvedett el. A világgazdasági válság hatásainak egyikeként a hazai ingatlanpiac hanyatlásnak, a likviditási helyzet romlásnak indult. Annak ellenére, hogy az akkori piaci helyzetben a globális méretű gazdasági válság alakulására, végkimenetelére az Alapkezelőnek természetszerűleg nem lehetett ráhatása, valamint az Alap befektetéseit illetően rendelkezésre álló mozgástér gyakorlatilag megszűnt, az Alapkezelő a bizonytalan helyzethez képest biztosítani tudta az Alap folyamatos likviditását. Miután az ingatlanpiac várt élénkülésére ebben az időszakban nem került sor, így az Alap portfóliójában található ingatlanalapok 2013. január 14-ig bezárólag fokozatosan értékesítésre kerültek. Ezt követően az Alap a forint bankbetétek kamataival versenyképes hozam elérését tűzte ki célul az Alap likviditásának zavartalan biztosítása érdekében, a kockázatok maximális kerülése, kiszámítható árfolyam-alakulás és a folyamatos növekedés biztosítása mellett. Mivel az Alapkezelő által optimálisnak ítélt, az ingatlan-befektetésekkel járó várható kockázatokkal összhangban álló befektetési értéket képviselő ingatlanalapok az elmúlt időszakban nem voltak azonosíthatóak, valamint az Alapkezelő megítélése szerint a jövőre vonatkozóan pozitív irányú változás nem várható, ezért az Alap megszüntetésére kerül sor.

A megszüntetés folyamata az Alap Kezelési szabályzatának X. fejezet, 50. pontja, valamint a Kbftv. 75-79. § szerint a következőképpen alakul:
- 2016. november 4-én kezdődik az Alap megszűnési eljárása, eddig az időpontig a jelenleg hatályos Tájékoztató és Kezelési szabályzat szerint működik az Alap, a Befektetési jegyek folyamatos forgalmazása biztosított, a Nettó eszközérték változatlanul naponta kerül megállapításra és közzétételre.
- 2016. november 4-ig az Alapkezelő az Alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközöket aktuális piaci árakon értékesíti. Az Alap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből az Alap tartozásai és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló pozitív összegű saját tőke a Befektetőket Befektetési jegyeik arányában illeti meg. 2016. november 4-én az Alapkezelő az Alap eszközeinek értékesítéséből származó ellenértékből, bankszámlájának pozitív egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesít. Az Alapkezelő a részkifizetéssel kapcsolatos döntésről rendkívüli közleményt jelentet meg. A részkifizetésre a Befektetési jegyek Nettó eszközértékével arányosan kerül sor. Az Alapot terhelő kötelezettségek fedezetét jelentő eszközök terhére részkifizetés nem történik.
- 2016. november 11-ig az Alapkezelő megszűnési jelentést készít, amelyet a Magyar Nemzeti Bankhoz benyújt és a Tisztelt Befektetők felé közzétesz.
- 2016. november 18-ig a Letétkezelő megkezdi a még rendelkezésre álló összeg kifizetését a Tisztelt Befektetők részére, a részkifizetés keretében már kifizetett összeg figyelembevételével. A kifizetés kezdetéről rendkívüli közleményt tesz közzé. A Tisztelt Befektetők részére kifizetendő összeget a Letétkezelő elkülönített letéti számlán tartja a Befektetők részére történő kifizetésig.
- Az Alap a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából való törléssel szűnik meg, amelyre a megszűnési jelentés benyújtását követő nappal kerül sor.

Az Alap megszűnési jelentése, valamint tevékenységet lezáró beszámolója megtekinthető 2016. november 11-től a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalakon.

Budapest, 2016. október 3.
CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.