MiFID 2 irányelv

Tájékoztatás befektetési szolgáltatások nyújtásának változásáról >>

2018. január 3-tól hatályba lép az ún. MiFID 2 (Markets in Financial Instruments Directive) irányelv, illetve a kapcsolódó jogszabályok, melyek következtében számos ponton változik a befektetésekkel kapcsolatos ügyek intézése. A szabályozás alapvetően a befektetők védelme és a befektetési szolgáltatók transzparens működése érdekében jött létre.

A CIB Bank elkötelezett a változások mellett, mivel azok segítik ügyfeleinket a megalapozott pénzügyi döntések meghozatalában, ami bankunknak is alapvető célja.

Az alábbiakban szeretnénk bemutatni a MiFID 2 irányelvet és az annak eredményeként várható változásokat.


Mit érdemes tudni a MiFID 2 irányelvről?

A MiFID 2 irányelv elődje, a MiFID irányelv 2007. november 1-jén lépett hatályba. Az irányelv minden, az Európai Unióban működő befektetési szolgáltató számára egységes szabályokat írt elő. Az irányelv szabályait a magyar törvényhozás a Bszt.-vel (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) emelte be a magyar jogrendbe.

Ezek értelmében a befektetési szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfeleket az alábbiak illetik meg:

 • Tisztességes, tárgyilagos és szakszerű eljárás az ügyfél érdekeinek figyelembevételével.
 • Az ügyfél egyéni körülményeit figyelembe vevő szolgáltatás.
 • Világos és átfogó információnyújtás.

A MiFID irányelv vezette be az alkalmassági kérdőívet, melynek segítségével a befektetési szolgáltató felmérheti az ügyfél pénzügyi ismereteit és kockázatvállalási hajlandóságát annak érdekében, hogy befektetési céljaival összhangban álló termékeket ajánlhasson neki.

A MiFID 2 a MiFID 1 felülvizsgálatának eredményeképpen született, célja, hogy a szabályok pontosításával, kiegészítésével tovább erősítse a befektetők védelmét.

A legfontosabb változások a MiFID 1-hez képest:

 • A MiFID 2 bevezeti a független, illetve a nem független befektetési tanácsadás fogalmát. Az, hogy egy adott szolgáltató melyik kategóriába tartozik, attól függ, hogy a befektetési tanácsadás keretében a befektetési termékek kellően széles körét kínálja-e ügyfeleinek (vagyis nemcsak olyan termékeket, amelyeket saját maga vagy vele szoros jogi vagy gazdasági kapcsolatban álló vállalkozások bocsátanak ki), és elfogad-e, illetve fizet-e az ügyféltől eltérő személytől, illetve személy részére díjat, jutalékot vagy egyéb juttatást az ügyfélnek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban. A CIB Bank a befektetési tanácsot nem független alapon nyújtja ügyfelei részére, mert egyrészt az általunk kínált befektetési termékeket a bank vagy a velünk jogi/gazdasági kapcsolatban álló vállalkozások (pl. a CIB Befektetési Alapkezelő) bocsátják ki, másrészt azért, mert elfogadunk harmadik felektől díjat, jutalékot, juttatást az ügyfeleinknek nyújtott szolgáltatással kapcsolatban.

 • A szabályozás értelmében a befektetési szolgáltató feladata, hogy évente bemutassa az igénybe vett befektetési termékhez kapcsolódó költségeket az ügyfélnek. Ez az eddigi gyakorlathoz képest abban jelent változást, hogy ügyfeleink minden évben egy új kimutatást kapnak, amely összesíti az adott időszakban felmerült befektetési szolgáltatással kapcsolatosan felszámított valamennyi költséget, valamint (ha rendelkezésre áll) a befektetési termék hozamát csökkentő költségeket.

 • A befektetési termék igénylésekor a szolgáltatóknak - így bankunknak is - az eddigieknél alaposabban kell dokumentálni a befektetési tanácsadás lépéseit, illetve alkalmassági jelentésben kell megindokolni, hogy miért az adott termékeket ajánlják az ügyfélnek.

 • A MiFID 2 részletesen szabályozza, hogy a befektetési szolgáltatás nyújtása előtt milyen információkat kell a szolgáltatónak az ügyfél részére átadnia. A szolgáltatónak jelentősen megnövekszik a tájékoztatási kötelezettsége az ügyfelei felé.

 • A befektetési termékre vonatkozó megbízás megadása előtt a szolgáltatónak tájékoztatni kell az ügyfelet a termékkel és annak költségeivel kapcsolatban.

 • A fenti változások azt eredményezik, hogy a befektetési termékek igénylése során az eddigiekhez képest jóval több dokumentumot adunk át ügyfeleinknek. Arra is van lehetőség, hogy ezt ne papír alapon, hanem e-mailben tegyük meg, ezért ha Ön még nem adta meg e-mail címét bankunknak, érdemes ezt pótolnia.

A MiFID 2. szabályozás az ügyfelek vonatkozásában különösen az alábbi területeket érinti:

(1) ügyfél-kategóriák kialakítása;

(2) ügyfelek kockázatviselő képességének, piaci ismereteinek felmérése;

(3) az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása

(4) technológiai újítások kezelése

(5) független és a nem független alapon adott befektetési tanácsadás fogalmának bevezetése

(6) az ügyfelek részére nyújtandó tájékoztatás szélesítése

(7) megbízások teljesítésével kapcsolatos telefonbeszélgetések rögzítésének kötelezettsége

(8) a LEI kód használatának a bevezetése a nem természetes személy ügyfelek azonosítására

(9) kiemelt információkat tartalmazó dokumentum (KID) rendelkezésre bocsátása


Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a fentiekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.


Ügyfél-kategóriák

A Bszt. a bankok részére az ügyfelei kötelező minősítését írja elő. A jogszabály három alapvető kategóriát határoz meg:

 • Lakossági minősítésű ügyfél: számára a legrészletesebb tájékoztatást kell nyújtani, ebben az esetben a legkifinomultabbak a tájékozódási, tájékoztatási kötelezettségek. A Bszt. új szabályai alapján az önkormányzatok is lakossági ügyfélnek minősülnek.

 • Szakmai minősítésű ügyfél: számára már nem szükséges a fenti kategóriára jellemző részletes információ biztosítása, a tájékoztatási kötelezettség kisebb mértékű lehet.

 • Elfogadható partner minősítésű ügyfél: a szakmai minősítésű ügyfelek egy szűkebb köre, a részükre nyújtandó tájékoztatás mélysége és mértéke a legkisebb.

A jogszabály tételesen meghatározza, hogy mely ügyfelek szakmai minősítésű ügyfelek, ezen belül elfogadható partner minősítésű ügyfelek (így pl.: bankok, biztosítók, befektetési alapkezelők) és rögzíti, hogy a szakmai minősítésű ügyfél kategórián kívüli ügyfelek lakossági minősítésű ügyfél kategóriába tartoznak.

A lakossági ügyfél minősítésű ügyfelek nagyobb védelemben részesülnek, mint a szakmai ügyfelek vagy az elfogadható partner minősítéssel rendelkező ügyfelek.

A Bszt. lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfél kérje besorolásának módosítását, azonban bankunknál nincs lehetőség lakossági minősítésű magánszemély ügyfél szakmaivá történő átminősítésére az ügyfelek maximális védelme érdekében. Az ügyfél-kategória módosításról szóló tájékoztatót és a szükséges dokumentumokat megtalálhatja honlapunkon a www.cib.hu/mifid címen.


Befektetési Tanácsadás

A MiFID 2. bevezeti a független alapon adott befektetési tanácsadás koncepcióját. Befektetési tanácsadás keretében a CIB Bank a befektetéshez kapcsolódó, személyre szóló tanácsadást nyújt. Ennek keretében tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy a tanácsot nem független alapon adja, illetve arról, hogy a tanács kialakítása során milyen eszközöket vesz figyelembe, és az eszközök kibocsátójához (szolgáltatójához) milyen kapcsolat fűzi.


Az ügyfelek kockázatviselő, veszteségviselési képességének, piaci ismereteinek, gyakorlatának felmérése

Alkalmassági kérdőív

Törvényi előírás alapján bankunk köteles a befektetési tanácsadási szolgáltatás nyújtását megelőzően tájékozódni ügyfelei pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ismereteiről, gyakorlatáról, kockázatviselő képességéről, jövedelmi helyzetéről és befektetési céljairól. Ezekről az ún. alkalmassági kérdőív kitöltésével szerzünk információkat.

A kérdőív kitöltése nem kötelező, de a kitöltés elutasítása esetén bankunk nem adhat befektetési tanácsot, ugyanis a jogszabályi előírásoknak megfelelően csak az alkalmassági kérdőív kitöltését követően nyújthatunk befektetési tanácsadást ügyfeleink részére.

A kérdőív kitöltésének célja, hogy a válaszok alapján olyan pénzügyi terméket ajánljunk ügyfeleinknek, amely igazodik a körülményeikhez, összhangban áll veszteségviselő képességükkel, és alkalmas befektetési elvárásaik megvalósítására.

A kérdőív kitöltését 3 évente meg kell ismételni, hogy el lehessen kerülni az olyan befektetési tanácsot, amely esetleg elavult információkon alapulna.

Az alkalmassági kérdőív alapján ügyfélprofilt készítünk, és annak megfelelően ajánlunk befektetési termékeket ügyfeleinknek. A jogszabály alapján befektetési tanácsadási szolgáltatásunk keretében az a termék ajánlható az ügyfél részére, amely a kérdőív kiértékelése alapján megállapított ügyfélprofil szerint számára alkalmas.


Megfelelőségi vizsgálat

Ha a befektetési megbízás adása során a bank nem ad befektetési tanácsot, akkor köteles megvizsgálni a megbízásban szereplő pénzügyi eszköz megfelelőségét.

A megfelelőségi vizsgálatra akkor van szükség, ha az ügyfél komplex pénzügyi eszközre vagy sajátszámlás adásvételi ügyletre (azaz pénzügyi eszköz saját számlára történő adásvételére vagy cseréjére) vonatkozóan ad megbízást. Megfelelő egy pénzügyi eszköz vagy ügylet az ügyfél számára, ha az ügyfél rendelkezik az adott pénzügyi eszközzel kapcsolatos kockázatok megértéséhez szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel. Ha az adott pénzügyi eszköz nem megfelelő, erre fel kell hívnunk ügyfelünk figyelmét.Az ügyfél számára lehető legkedvezőbb teljesítés előírása

A bank a Bszt. alapján köteles az ügyfelei megbízásait a számukra lehető legkedvezőbb módon végrehajtani, valamint végrehajtási politikájáról az ügyfelek részére részletes és könnyen érthető tájékoztatást kell nyújtania. A banknak a megbízás végrehajtását követően tájékoztatni kell az ügyfelet a megbízás végrehajtásának helyszínéről. Ezen kívül a banknak a megbízások ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtására vonatkozóan szabályzattal kell rendelkeznie, ez az ún. "végrehajtási politika", amelynek összefoglalójáról tájékoztatást kérhet bármely bankfiókunkban, illetőleg megismerheti azt honlapunkon, valamint internetes kereskedési portálunkon (www.ebroker.hu).

A banknak minden olyan eszközkategóriára (pl. részvények, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok) vonatkozóan évente nyilvánosságra kell hoznia azt az öt legfontosabb végrehajtási helyszínt (pl. Budapesti Értéktőzsde, CIB Bank Zrt.), ahol az előző évben az ügyfelek megbízásait végrehajtotta. A vonatkozó RTS 28 nevű jogszabályban (a Bizottság 2017/576 EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott formátum szerint készült alábbi táblázatok tartalmazzák azon legfontosabb 5 végrehajtási helyszín listáját, ahol 2017-ben a CIB Bank az egyes dokumentumok neveiben szereplő pénzügyi eszközökre adott ügyfélmegbízásokat végrehajtotta. A táblázatokon kívül az alábbi linken elérhető egy elemzés is, mely további információt tartalmaz a befektetési megbízások végrehajtásának minőségével kapcsolatban.


Befektetési ügyletek végrehajtásáról szóló negyedéves RTS27 jelentés

Befektetési ügyletek végrehajtásáról szóló éves RTS28 jelentés


2017. évi jelentés

Közvetlenül végrehajtott tranzakciók: Üzleti partner felé továbbított tranzakciók:
Szöveges elemzés (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2018.12.20.)
RTS28 certifikát (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 certifikát (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 ETF (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 ETF (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 Kötvény (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 Kötvény (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 Részvény (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 Részvény (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)
RTS28 Részvényopció (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.) RTS28 Részvényopció (közzétéve: 2018.04.30., helyesbítve 2019.05.21.)

2018. évi jelentés

Közvetlenül végrehajtott tranzakciók: Üzleti partner felé továbbított tranzakciók:       
Szöveges elemzés (közzétéve: 2019.04.30.)
RTS28 certifikát (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 certifikát (közzétéve: 2019.04.30.)
RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2019.04.30.)
RTS28 ETF (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 ETF (közzétéve: 2019.04.30.)
RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2019.04.30.)
RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2019.04.30.)
RTS28 Kötvény (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 Kötvény (közzétéve: 2019.04.30.)
RTS28 Részvény (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 Részvény (közzétéve: 2019.04.30.)  
RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2019.04.30.) RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2019.04.30.)

2019. évi jelentés

Közvetlenül végrehajtott tranzakciók:

Üzleti partner felé továbbított tranzakciók:     

Szöveges elemzés (közzétéve: 2020.04.30.)


RTS28 certifikát (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 certifikát (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 ETF (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 ETF (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Kötvény (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Kötvény (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvény_1-2. sáv (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvény_3-4. sáv (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvény_5-6. sáv (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvény_1-2. sáv (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvény_3-4. sáv (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvény_5-6. sáv (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2020.04.30.)

RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2020.04.30.)


2020. évi jelentés

Közvetlenül végrehajtott tranzakciók:

Üzleti partner felé továbbított tranzakciók:     

Szöveges elemzés (közzétéve: 2021.04.30.)


RTS28 certifikát (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 certifikát (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 ETF (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 ETF (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Kötvény (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Kötvény (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvény_1-2. sáv (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvény_3-4. sáv (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvény_5-6. sáv (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvény_1-2. sáv (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvény_3-4. sáv (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvény_5-6. sáv (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2021.04.30.)

RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2021.04.30.)


2021. évi jelentés

Közvetlenül végrehajtott tranzakciók:

Üzleti partner felé továbbított tranzakciók:     

Szöveges elemzés (közzétéve: 2022.04.30.)


RTS28 certifikát (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 certifikát (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Deviza Futures (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 ETF (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 ETF (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Fxforward Fxopció (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 IRS CIRS FRA (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Kötvény (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Kötvény (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvény_1-2. sáv (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvény_3-4. sáv (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvény_5-6. sáv (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvény_1-2. sáv (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvény_3-4. sáv (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvény_5-6. sáv (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2022.04.30.)

RTS28 Részvényfuture (közzétéve: 2022.04.30.)


Előzetes tájékoztatás

A MiFID 2 részletesen szabályozza, hogy a befektetési szolgáltatás nyújtása előtt milyen információkat kell az ügyfél részére átadni. A szolgáltatónak pénzügyi eszköz értékesítése előtt tájékoztatást kell nyújtania az eszközről, illetve a kapcsolódó költségekről, az esetlegesen felmerülő érdekkonfliktusról, valamint - ha a szolgáltató befektetési tanácsot ad - informálni kell az ügyfelet arról, hogy tanácsát mire alapozza és arról, hogy a szolgáltató szerint miért alkalmas az adott pénzügyi eszköz az ügyfél befektetési céljainak a megvalósítására. A vonatkozó jogszabály értelmében amennyiben lakossági befektetési csomagtermékkel vagy biztosítási alapú befektetési termékekkel (ún. PRIIP-ekkel, azaz Packaged Retail and Insurance-based Investment Products, vagyis csomagolt lakossági biztosítás alapú befektetési termékek) kapcsolatos kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok (ún. KID-ek) vagy kiemelt befektetői információ (ún. KIID, Key Investor Information Document) készítésére köteles a pénzügyi eszköz kibocsátója, akkor azokat is az ügyfél rendelkezésére kell bocsátani.


LEI kód

A MiFID 2 újraszabályozza a szolgáltatók felügyeleti hatóságok felé fennálló jelentési kötelezettségét. A jelentési kötelezettség új eleme, hogy a nem természetes személy ügyfelek által kötött ügyletekről szóló jelentésekben az ügyfelet az ún. LEI kóddal köteles a szolgáltató azonosítani. Ebből következően olyan ügyletre vonatkozó megbízást, amely jelentési kötelezettséggel jár, a szolgálató csak akkor fogadhat be nem természetes személy ügyfelétől, ha az ügyfél előzetesen megadta a LEI kódját. A jelentési kötelezettség a kereskedési helyszínre bevezetett vagy ott kereskedett pénzügyi eszközökre (indexekre, eszközkosarakra) és azok derivatíváira vonatkozik. Nem tartoznak a jelentési kötelezettség hatálya alá a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt befektetési alapok, illetve a Lakossági Állampapírok.

Bővebb tájékoztatás a LEI kódról az alábbi linken érhető el:

https://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/eu/kiemelt_temak/globalis_jogalany_az/lei_tajekoztato

A LEI kódot az alábbi adatok megadásával papír alapon (CIB Bank Zrt., 1027 Budapest Medve utca 4-14) vagy e-mailen (cib@cib.hu) van lehetőség eljuttatni bankunknak.

Bankunk az "Általános tájékoztató a befektetési lehetőségekről és kockázatokról" című kiadványában tájékoztatja ügyfeleit a pénzügyi eszközökről. A tájékoztató megtalálható honlapunkon, a www.cib.hu/mifid oldalon.

Amennyiben kérdése merül fel a MiFID 2-vel kapcsolatban, hívja éjjel-nappal elérhető CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkat a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, vagy látogasson el bármely bankfiókunkba, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésre.


Befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó összesített költségkimutatás

A MIFID 2 szabályozás új ügyféltájékoztatási kötelezettséget vezetett be a befektetési szolgáltatók számára, amely szerint évente egyszer tájékoztatni szükséges az ügyfeleket a befektetési szolgáltatások nyújtása során felmerült közvetlen és közvetett költségekről, továbbá a bank által harmadik felektől kapott díjakról, jutalékokról. Ezúton tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy a befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó 2018. évre vonatkozó összesített költségkimutatás elérhető bankfiókjainkban, kérjük, érdeklődjenek fióki munkatársainknál a dokumentummal kapcsolatban vagy éjjel-nappal hívható CIB24 telefonos ügyfélszolgálatunkon a 06-1-4-242-242 telefonszámon.


Letölthető dokumentumok

Általános tájékoztató a befektetési lehetőségekről és kockázatokról


Részletes terméktájékoztatók


Befektetési alapok


Ügyféltájékoztatók


Üzletszabályzat,kondíciók