ÜZLETI FELTÉTELEK
TŐZSDEI SZABVÁNYOSÍTOTT HATÁRIDŐS ÜGYLETEKRE (HIRDETMÉNY)

Hatályos: 2020. január 20. 


Jelen Hirdetmény kizárólag a CIB Bank tőzsdei szabványosított határidős ügyleteire vonatkozó általános feltételrendszert tartalmazza.
A Hirdetményben foglaltak kizárólag a Kiegészítő Megállapodás tőzsdei szabványosított határidős ügyletekre elnevezésű Keretszerződéssel, a Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Díjjegyzékkel, a Befektetési szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzattal (továbbiakban: Üzletszabályzat), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. (továbbiakban: BÉT) Kereskedési Kódexével, és a Központi Elszámolóház és Értéktár Zrt. (továbbiakban: KELER) szabványosított határidős értéktőzsdei ügyletek elszámolásáról szóló mindenkor hatályos szabályzataival együtt érvényesek. 


1) ÓVADÉK

Mértéke:
Az Alapletét és a Változó letét összege.

Alapletét formája: 
Az ügyfél alapletét óvadéki pénz-alszámláján elhelyezett pénzösszeg, vagy az alapletét óvadéki értékpapír alszámláján elhelyezett értékpapír.
Alapletétként bevonható értékpapírok köre: a KELER által meghirdetett „A KELER Zrt. értékpapír és deviza befogadási kondíciói” kondíciós listájában meghatározott, elfogadható papírként nevesített értékpapírok köre, kivéve a vállalati kötvények, diákhitel kötvények, a nem forintban denominált értékpapírok és idegen devizák.  

Alapletét minimum mértéke:
A KELER által meghatározott óvadéki összeg 100 %-a, azaz egyszáz százaléka.

Változó letét formája:
Az ügyfél változó letét óvadéki pénz-alszámláján elhelyezett pénzösszeg.

Változó letét minimum mértéke:
A KELER által meghatározott óvadéki összeg 100 %-a, azaz egyszáz százaléka. 


2) ÓVADÉK ÉRTÉKELÉSE

A Bank az óvadékul szolgáló értékpapírokat a mindenkori Fedezetértékelési szabályzatában meghatározott fedezeti értéken fogadja be. A Bank a Fedezetértékelési szabályzatát jogosult a Megbízó hozzájárulása és értesítése nélkül módosítani.
A Bank az óvadékként szolgáló pénzt 100%-os fedezeti értékkel fogadja be, egyéb értékpapírok és devizák esetén pedig az alábbi táblázat alapján értékel:


Kollaterál eszköz

Értékelés alapjául szolgáló ár

Haircut

Limit

Magyar államkötvények

<1 év

ÁKK referencia hozamokból számított ár

2%

Korlátlan

1-3 év

5%

Korlátlan

3-10 év

8%

Korlátlan

>10 év

12%

Korlátlan

ÁKK által kibocsátott HUF-ban denominált diszkontkincstárjegyek

 

2%

Korlátlan

Részvények

OTP

Legutolsó névleges ár

24%

9 Mrd Ft

MOL

20%

3 Mrd Ft

RICHTER

15%

3,5 Mrd Ft

MTELEKOM

15%

0.6 Mrd Ft

Deviza

HUF

Névleges érték

0%

Korlátlan

CHF

MNB középárfolyam

8%

Korlátlan

EUR

7%

Korlátlan

GBP

7%

Korlátlan

USD

9%

Korlátlan

 3) MEGBÍZÁS TÍPUSA

A Bank tőzsdei szabványosított határidős ügyletek esetében Limitáras megbízást fogad be.


4) MEGBÍZÁS ÉRVÉNYESSÉGE

A Bank tőzsdei szabványosított határidős ügyletek esetében Napi, Időpontig szóló, vagy Visszavonásig érvényes megbízást fogad be.
A Napi (adott napra szóló) megbízás jelenti, hogy a megbízás a megbízás napjának Üzleti órák végéig hatályos.
A Visszavonásig érvényes megbízás jelenti, hogy a megbízás a hatálybalépéstől számított 30 napig érvényes, a megbízás megadásának napjától (ezt a napot beleértve) számítva, legkésőbb az Üzleti órák végéig azzal, hogy amennyiben a Megbízás időtartamának utolsó napja nem Banki Munkanap, abban az esetben a Megbízás a megjelölt időtartam utolsó Banki Munkanapjának Üzleti órák végéig érvényes.
Az Időpontig szóló megbízás jelenti, az 1 napnál hosszabb, de 30 napnál rövidebb ideig, a megbízás időpontjában meghatározott napig, az adott napon az Üzleti órák végéig érvényes megbízást.


5) TÁJÉKOZTATÁS NYITOTT POZÍCIÓRÓL 

A Bank a nyitott pozíciókról értesítést küld (Napi jelentés) az ügyfél részére az Üzletszabályzatban foglaltak szerinti tartalommal a tőzsdenapot követő banki munkanapon 10.00 óráig.  


6) PÓTLÓLAGOS LETÉTIGÉNY

Pótlólagos letétigény szint: 
A Változó letét minimum mértékének 25%-a, huszonöt százaléka. 

Pótlólagos letétigény teljesítési időpontja:  
Az értesítés napján 15.30 óráig.


7) POZÍCIÓZÁRÁS

Az ügyfél általi pozíciózárás időpontja:
Az adott Kontraktus lejárati napján az Üzleti órák végéig.

Kényszerzárás szint:
A Változó letét minimum mértékének 0%-a, azaz 0 százaléka.


8) ÜZLETI ÓRÁK

A BÉT által, a Származékos piacra meghirdetett Kereskedési idő.

A CIB Bank jogosult jelen Hirdetményben meghatározottakat egyoldalúan módosítani azzal, hogy a módosítás a közzétételt követő napon válik hatályossá, kivételes esetben azonban a közzétételtől. A Hirdetmény módosítását a Bank jogosult a már megkötött határidős ügyletekre és a még nem teljesült eseti megbízásokra kiterjeszteni, amely tényt a Bank a Hirdetményben feltüntet.

A jelen Hirdetményben használt kifejezések – ellenkező értelmű rendelkezés hiányában – ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint a Kiegészítő megállapodásban, az Üzletszabályzatban, a BÉT és a KELER hatályos szabályzataiban.

CIB Bank Zrt.