Törzsrészvény átalakítása

2007. október 26.

A CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-041004) ("Bank") ezúton is tájékoztatja Tisztelt részvényesét, hogy a 2007. szeptember 27-én tartott közgyűlésén 25/2007. (IX. 27.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a Banknak az Inter-Európa Bank Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 15., cégjegyzékszáma: 01-10-041105) történő egyesülést követően valamennyi nyomdai úton előállított törzsrészvényét átalakítja dematerializált részvénnyé (47.518.570.000 db, azaz negyvenhétmilliárd-ötszáztizennyolcmillió-ötszázhetvenezer darab, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, névreszóló részvény).


A Bank az erről szóló hirdetményt 2007. október 1-jén teljes terjedelmében megjelentette a Bank honlapján (www.cib.hu) elektronikus változatban.

1. A Bank felhívja a Tisztelt részvényesét, hogy az alábbi időtartamon belül - a 2. pontban meghatározottak szerint - részvényeit nyújtsa be a Bank alábbi fiókjában a hivatalos ügyfélfogadási idő alatt.

A Bank felhívja továbbá a Tisztelt részvényesét, hogy nyújtson be írásbeli kérelmet aziránt, hogy a nyomdai úton még előállításra nem került részvényeit a Bank hivatalosan benyújtottnak tekintse. A Bank felhívja a Tisztelt részvényest, hogy ilyen tartalmú kérelmet az alábbi időtartamon belül a Bank alábbi fiókjában nyújthatja be a hivatalos ügyfélfogadási idő alatt.

A részvények, illetve kérelmek benyújtásának helyszíne ("Benyújtási Hely"): 1027 Budapest, Medve utca 4-14.

Az Átalakítás (benyújtás) Megkezdésének Időpontja: 2007. október 26., 10.00 óra.

Átalakítás (benyújtás) Lezárásának Időpontja: 2007. december 29., 10.00 óra.

A benyújtásra nyitva álló időtartam: 64 nap.

Átalakítás Napja (dematerializált értékpapír keletkezésének napja): 2008. január 2.

2. A részvényes tulajdonában lévő nyomdai úton előállított részvény a következő esetekben minősül benyújtottnak:

a) Amennyiben a részvény fizikailag a részvényes birtokában van

(i) a részvény legkésőbb 2007. december 29-én 10.00 óráig benyújtásra kerül a Benyújtás Helyén; és
(ii) a részvényes a részvény benyújtásával egy időben kijelenti, hogy a dematerializált részvény saját számláján való jóváírása érdekében a Banknál vagy bármely befektetési szolgáltatónál érvényes és hatályos értékpapírszámla-szerződéssel rendelkezik, és írásban nyilatkozik a Benyújtási Helyen a Banknak arról, hogy a dematerializált részvények jóváírását erre az értékpapírszámlára kéri.

b) Amennyiben a részvényes a Banknál tartja letétben a részvényét, akkor ezen részvények benyújtottnak minősülnek, ha a részvényes legkésőbb 2007. december 29-én, 10.000 óráig kijelenti, hogy a dematerializált részvény saját számláján való jóváírása érdekében a Banknál vagy bármely befektetési szolgáltatónál érvényes és hatályos értékpapírszámla-szerződéssel rendelkezik, és írásban nyilatkozik a Benyújtási Helyen a Banknak arról, hogy a dematerializált részvények jóváírását erre az értékpapírszámlára kéri.

c) Ha a részvényes nem a Banknál, hanem más befektetési szolgáltatónál tartja letétben a részvényét, akkor az adott letétkezelő a Tpt. rendelkezése alapján köteles a nyomdai úton előállított részvényeket a Benyújtási Helyen a rendelkezésre álló határidő alatt benyújtani, illetve a dematerializált értékpapír jóváírására szolgáló, nála vezetett értékpapírszámlát megadni.

Amennyiben a részvényes a részvény, illetve kérelem benyújtásával egy időben nem jelöli meg azt a befektetési szolgáltatót, akivel értékpapírszámla-szerződést kötött, és akinél rendelkezik értékpapírszámlával, akkor úgy kell tekinteni, mintha a részvények vagy a kérelem benyújtását elmulasztotta volna.

A Bank felhívja a Tisztelt részvényes figyelmét, hogy a nyomdai úton előállított részvények a fentiekben meghatározott valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén is kizárólag a Bank értéktárába történő beszállítást és bevizsgálást követően tekinthetők érvényesen benyújtottnak.

3. Az Átalakítás Napjával a Bank a Tpt. rendelkezésének megfelelően a teljes átalakított részvény-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja. Az Átalakítás Napjával a Bank haladéktalanul intézkedik a megfelelő számú dematerializált részvény előállításáról, és a közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelő számú dematerializált részvénynek az egyes számlatulajdonos részvényesek értékpapírszámláin történő jóváírásáról.

A 2. pontban meghatározott feltételek teljesülésének hiányában, illetve amennyiben a részvényes elmulasztja az 1. pont szerinti kérelem határidőben történő benyújtását, akkor az adott részvény érvényesen be nem nyújtott részvénynek minősül, amelyet a Bank az Átalakítás Napjával szintén érvénytelennek nyilvánít, és azok helyett is előállíttatja a dematerializált részvényeket. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények és az érvényesen be nem nyújtott kérelmekben feltüntetett részvények sorszámát a Bank nyilvántartásba veszi, és a Bank honlapján (www.cib.hu), valamint a Cégközlönyben hirdetmény formájában közzéteszi. A részvény tulajdonosa az Átalakítás Napját követően mindaddig kérheti az érvénytelen részvénye helyett előállított dematerializált részvényt, amíg az - összhangban a Tpt. rendelkezéseivel - nem kerül értékesítésre.

4. A Bank az átalakításra érvényesen be nem nyújtott, ilyenként nyilvántartásba vett nyomdai úton előállított részvények és a nyomdai úton elő nem állított, kérelmet benyújtani elmulasztott részvények helyett előállított dematerializált részvényeket - a Tpt. rendelkezéseivel összhangban - az Átalakítás Napjától számított 6 (hat) hónapon belül - befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a Bank az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésén az alaptőkéjét leszállítja.
Az értékesítés megtörténtéről, valamint az ellenérték kifizetésének részleteiről a Bank honlapján (www.cib.hu) hirdetmény útján tájékoztatja részvényeseit.

A dematerializálással, a nyomdai úton előállított részvények benyújtásával, illetve a nyomdai úton elő nem állított részvényekkel kapcsolatos kérelmek vonatkozásában a Bank készségesen áll a részvényes rendelkezésére a Bank társasági titkárságán keresztül, amelynek telefonszáma: 423-2884, illetve a Benyújtási Helyen.

 Vissza a sajtóközleményekhez