A CIB Bank Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2007. június 26.

A CIB Bank Zrt. az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit tájékoztatva ezúton közzéteszi, hogy 2007. június 25. napján 10.00 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1. Döntés a társaság és az Inter-Európa Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság egyesülésének szándékáról, az egyesülés módjának és az egyesült társaság formájának meghatározása;

2. Előzetes felmérés a közgyűlésen, hogy ki kíván az egyesült társaság részvényesévé válni, az igazgatóság felhatalmazása az ezzel kapcsolatos további feladatok elvégzésére;

3. Az egyesüléshez szükséges vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek fordulónapjának meghatározása;

4. Az egyesüléshez szükséges vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgáló megválasztása; és

5. Az igazgatóság megbízása az egyesüléshez szükséges okiratok elkészítésére.

6. A társaság alapszabályának módosítása”

Az 1. napirendi pont kapcsán a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés – az igazgatóság előterjesztése és az IEB-ről adott tájékoztatása alapján – egyetért azzal a szándékkal, hogy a Társaság egyesüljön az Inter-Európa Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársasággal („IEB”). Az egyesülés az IEB-nek a Társaságba való beolvadásával történjen akként, hogy a beolvadással létrejövő jogutód társaság formája változatlanul zártkörűen működő részvénytársaság marad.

A 2. napirendi pont kapcsán a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés az egyesült társaság részvényesi körének és az egyesült társaság jegyzett tőkéje, valamint a részvények cserearánya pontos megállapítása érdekében felhatalmazza az igazgatóságot, hogy dolgozza ki, hogy az egyesülésben részt venni nem kívánó részvényesek körének és a velük való elszámoláshoz szükséges forrásoknak az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetekben és egyéb okiratokban való szerepeltetése milyen módon oldható meg a leghatékonyabban, és tegye meg az ezzel kapcsolatosan szükséges intézkedéseket.

A 3. napirendi pont kapcsán a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés úgy dönt, hogy az egyesüléshez szükséges vagyonmérleg-tervezetek 2007. június 30-ai fordulónappal készüljenek.

A 4. napirendi pont kapcsán a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés ezennel megválasztja a KPMG Hungária Kft.-t (székhely: 1139 Budapest, Váci út 99., cégjegyzékszám:01-09-063183; megbízott könyvvizsgáló: dr. Eperjesi Ferenc (lakcím: 1039 Budapest, Ady Endre u. 20.; könyvvizsgálói engedély száma: 003161) az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére. A közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy a KPMG Hungária Kft.-vel kösse meg az egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezetek ellenőrzésére és az egyesüléssel kapcsolatos iratokkal kapcsolatos jelentés elkészítésére vonatkozó szerződést, oly módon, hogy a szerződésben a könyvvizsgálói feladatok elvégzésének határidejeként legkésőbb 2007. augusztus 27-ét írja elő. A közgyűlés jóváhagyja, hogy az IEB mint beolvadó társaság egyesülési vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetei ellenőrzése során ugyanaz a független könyvvizsgáló járjon el.

Az 5. napirendi pont kapcsán a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés megbízza az igazgatóságot, hogy gondoskodjék az alábbi iratok elkészítéséről / elkészíttetéséről, az IEB igazgatóságával együttműködve:

1. a társaság átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete;
2. az egyesült társaság (nyitó) vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezete;
3. az egyesülési megállapodás tervezete;
4. az egyesült társaság alapszabály-tervezete;
5. az egyesült társaságban részt venni nem kívánókkal való elszámolás tervezete;
6. írásbeli beszámoló az egyesülés szükségességének, valamint a részvények cserearányának meghatározásáról és
7. az egyesüléshez az igazgatóság véleménye szerint szükséges bármely egyéb dokumentum.

A 6. napirendi pont kapcsán a közgyűlés az alábbi döntést hozta:

A közgyűlés elfogadta a társaság egységes szerkezetű, módosított alapszabályát a közgyűlési jegyzőkönyvhöz mellékelt szövegezéssel.

Vissza a sajtóközleményekhez