A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2012. július 4.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Autó Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-09-867137) kizárólagos tagja a Recovery Zrt. 2012. június 21. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Tag megállapítja, hogy Michael Clark 2012. június 15-i hatállyal lemondott ügyvezetői mandátumáról.

2. A fenti 1. határozatban foglaltakra tekintettel a Kizárólagos Tag elhatározza Agárdi Marianna együttes cégjegyzési joggal rendelkező ügyvezetővé történő megválasztását a jelen határozat aláírásának napjától 2015. június 19. napjáig tartó határozott időre.

3. A Kizárólagos Tag a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új Alapító Okiratát elfogadja.


II.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044131) részvényesei 2012. április 23. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:

1. A Részvényesek hatályon kívül helyezik az Alapszabály 2.2 pontjának szövegét és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesítik:

„2.2 A Társaság fióktelepei:
 3525 Miskolc, Déryné u. 11.
 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7.
 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33.
 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b.”
 
2. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták.


III.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Lízing Zrt. (1027 Budapest, Medve utca 4-14. Cg. 01-10-044131) részvényesei 2012. június 19. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:

1. A Részvényesek a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatala útján 1.000.000,-Ft-tal megemelik.

A Részvényesek az alaptőke-emelés keretében 100 db (azaz Egyszáz darab) 10.000,-Ft névértékű nyomdai úton előállított „A” sorozatú törzsrészvény forgalomba hozataláról és 10.000.000.000,-HUF teljes pénzbeli hozzájárulás megfizetéséről határoznak.

Az „A” sorozatú törzsrészvények a jelen határozat szerint feltételesen módosuló, a jelen határozatok 1. számú mellékletét képező Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A Részvényesek legkésőbb a jelen határozat keltétől számított 15. (tizenötödik) napig feljogosítják a CIB Lízing Holding Kft.-t a 100 darab „A” sorozatú törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére.

A CIB Lízing Holding Kft. a részvények kibocsátási értékét forintban köteles megfizetni, ami 10.000.000.000,-Ft, (azaz Tízmilliárd forint) összegnek felel meg, amelyet banki átutalással kell pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára megfizetni.

A fentiek szerinti „A” sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptőke-emelés eredményeként a Társaság alaptőkéje 51.000.000,-Ft-ról  52.000.00,-Ft-ra nő.

Az újonnan kibocsátott részvények névértéke és a megfizetésre kerülő összeg közti különbözet tőketartalékként kerül kimutatásra a 2011. üzleti év veszteségeinek fedezése érdekében.

A Részvényesek az alaptőke-emeléssel összefüggésben a jelen határozatok 1. számú mellékletében meghatározottak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit.

A Részvényesek jelen határozata alapján az Igazgatóság jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére.

2. A Részvényesek hatályon kívül helyezik az Alapszabály 2.3 pontjának szövegét, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesítik:

„2.3 A Társaság központi ügyintézésének helye: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.”

3. A Részvényesek a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadták.


IV.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB Rent Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-10-044406) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. április 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos Részvényes hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 2.2 pontjának szövegét és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti:

„2.2 A Társaság fióktelepei:
 3525 Miskolc, Déryné u. 11.
 4025 Debrecen, Simonffy u. 2. a. ép.
 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7.
 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33.
 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2/b.”

2. A Kizárólagos Részvényes a Társaság fenti határozatnak megfelelően módosított, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapító Okiratát elfogadja.


V.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIL MNM Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., Cg: 01-09-872614) tagjai 2012. április 2-án 11:00 órai kezdettel székhelyén rendes éves taggyűlést tartottak az alábbi napirendi pontokkal:


1) Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása

A taggyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

1/2012. (IV.02.) számú TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

A Társaság a 2011. évi üzleti évben 944,- eFt azaz kilencszáznegyvennégyezer forint mérlegfőösszeg mellett -498,- eFt azaz – négyszázkilencvennyolcezer forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredményből osztalék kifizetésére nem kerül sor.


2) Könyvvizsgáló választása

A taggyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

2/2012. (IV. 02.) számú TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés a mai naptól 2013. április 30-áig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Kft.-t (H-1139 Budapest, Váci út 99.), és jóváhagyta Henye Istvánnak (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja leánykori neve: Dr. Áder Mária; kamarai azonosító szám: MKVK-005674) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését.


3) A Társaság tulajdonosánál a Recovery Ingatlanhasznosító Kft.-nél bekövetkezett jogutódlás

A taggyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

3/2012. (IV. 02.) számú TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés az összeolvadás, valamint a jogutódlás tényét tudomásul veszi, és elrendeli a változásoknak a társasági szerződésen történő átvezetését.


4) A Társaság módosított Társasági Szerződésének elfogadása.

A taggyűlés egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

4/2012. (IV. 02.) számú TAGGYŰLÉSI HATÁROZAT

A taggyűlés a Társaság új egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését elfogadja.


VI.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-047249) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. április 23-án az alábbi tulajdonosi határozatokat hozta:

1. A Kizárólagos részvényes hatályon kívül helyezi az Alapító Okirat 2.2 és 2.3 pontjait.

2. A Kizárólagos részvényes a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, új Alapító Okiratát elfogadja.


VII.

a CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14, Cg. 01-10-047249) kizárólagos részvényese a CIB Bank Zrt. 2012. május 8-án az alábbi tulajdonosi határozatot hozta:

1. A Kizárólagos részvényes az Alapító Okirat 9.12 pontja alapján az igazgatóság tagjai közül Kurt Anton Werth igazgatósági tagot ruházza fel a vezérigazgatói cím viselésére.

 

CIB Bank Zrt.