A CIB Bank Zrt. tájékoztatása

2012. július 11.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy

I.

a CIB Bank Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14; Cg: 01-10-041004) részvényesei 2012. július 5. napján az alábbi tulajdonosi határozatokat hozták:


1. A Részvényesek a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatala útján 1,-Ft-tal megemelik.

A Részvényesek az alaptőke-emelés keretében 1 db (azaz egy darab) 1,-Ft névértékű dematerializált „A” sorozatú törzsrészvény forgalomba hozataláról és 20.000.000.000,-HUF teljes pénzbeli hozzájárulás megfizetéséről határoznak.

Az „A” sorozatú törzsrészvények a jelen határozat szerint feltételesen módosuló, a jelen határozat 1. számú mellékletét képező Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A Részvényesek legkésőbb a jelen határozat keltétől számított 15. (tizenötödik) napig feljogosítja az Intesa Sanpaolo S.p.A.-t a 1 darab „A” sorozatú törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozat kibocsátására.

Az Intesa Sanpaolo S.p.A. a részvény kibocsátási értékét forintban köteles megfizetni, ami 20.000.000.000,-Ft, (azaz Huszmilliárd forint) összegnek felel meg, amelyet banki átutalással kell pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára megfizetni.

A fentiek szerinti „A” sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptőke-emelés eredményeként a Társaság jegyzett tőkéje 145.000.000.001,-Ft-ról  145.000.000.002,-Ft-ra nő.

Az újonnan kibocsátott részvények névértéke és a megfizetésre kerülő összeg közti különbözet tőketartalékként kerül kimutatásra a 2011. üzleti év veszteségeinek fedezése érdekében.

A Részvényesek az alaptőke-emeléssel összefüggésben a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint módosítják a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit.

A Részvényesek jelen határozata alapján az Igazgatóság jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére, így különösen a forgalomba hozatal és az alaptőke-emelés megvalósulásának megállapítására.

2.  A Társaság részvényesei Giorgio Spriano, Christophe Velle és Dr. Hodosi Zoltán Urakat választják a Társaság felügyelő bizottsága tagjainak 2013. március 31-éig terjedő időtartamra.

A Részvényesek tudomásul veszik, hogy a jelen határozat érvényességéhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye szükséges.

        CIB Bank Zrt.