A CIB Bank Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2012. március 29.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt 2012. március 21-én 10.00 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével éves rendes közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

 • 1. A 2011. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolók elfogadása
  • 1.1     Az Igazgatóság jelentése a 2011. évi üzleti évről
  • 1.2     A Felügyelő Bizottság jelentése a 2011. évi üzleti évről
  • 1.3     A könyvvizsgáló jelentése a 2011. évi üzleti évről
 • 1.4     A 2011. évre vonatkozóan a számviteli törvény, valamint a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerinti beszámolók elfogadása
 • 2. 2011. évi adózott eredmény felhasználása
 • 3. Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2011. év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelősség alól
 • 4. A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2011. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól
 • 5. A külső könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a 2012. évre
 • 6. A Társaság alaptőkéjének felemelése
 • 7. Az Audit Bizottság új működési szabályzatának elfogadása
 • 8. Egyéb
  • 8.1 Az új vezérigazgató kinevezése
  • 8.2 A Társaság telephelyeinek és fióktelepeinek módosítása
  • 8.3 A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása.

 

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta:

 

Az 1. napirendi pont kapcsán:

1/2012. (III. 21.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, 2011. december 31-ei fordulónapra, a kizárólag a bankra vonatkozóan elkészített beszámoló szerint a Társaság mérlegfőösszege 2.502.221,-mFt (azaz Kettőmillió-ötszázkettőezer-kettőszázhuszonegy millió forint) volt, és a 2011. évi üzleti évben -52.366,-mFt (azaz mínusz Ötvenkettőezer-háromszázhatvanhat millió forint) adózott eredményt, valamint a tőketartalék terhére, 6.640,-mFt (azaz Hatezerhatszáznegyven millió forint) összegben megvalósult átcsoportosítás eredményeként -45.726,-mFt (azaz mínusz Negyvenötezer-hétszázhuszonhat millió forint) Mérleg szerinti eredményt ért el.

Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint a 2011. december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai mérlegfőösszege 2.524.372,-mFt (azaz Kettőmillió-ötszázhuszonnégyezer-háromszázhetvenkettő millió forint) volt és a 2011. évi üzleti évben, -37.306,-mFt (azaz mínusz Harminchétezer-háromszázhat millió forint) adózott eredményt ért el.

A Közgyűlés a CIB Bank Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolóját és a CIB Csoport konszolidált beszámolóját a 2011. évi üzleti évre elfogadta.

A 2. napirendi pont kapcsán:

2/2012. (III. 21.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt. 2011. évi üzleti éve után osztalék kifizetésére nem kerül sor.

A 3. napirendi pont kapcsán:

3/2012. (III. 21.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

A 4. napirendi pont kapcsán:

4/2012. (III. 21.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

Az 5. napirendi pont kapcsán:

5/2012. (III. 21.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését 2012. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig.

A KPMG Hungária Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

A 6. napirendi pont kapcsán:

6/2012. (III. 21.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvény zártkörű forgalomba hozatala útján 1,-Ft-tal megemeli.

A Közgyűlés az alaptőke-emelés keretében 1 db (azaz Egy darab) 1,-Ft névértékű dematerializált "A" sorozatú törzsrészvény forgalomba hozataláról és 25.000.000.000,-HUF teljes pénzbeli hozzájárulás megfizetéséről határoz.

Az "A" sorozatú törzsrészvények a jelen határozat szerint feltételesen módosuló, a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A Közgyűlés legkésőbb a jelen határozat keltétől számított 15. (tizenötödik) napig feljogosítja az Intesa Sanpaolo S.p.A.-t az 1 darab "A" sorozatú törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozat kiállítására.

Az Intesa Sanpaolo S.p.A. a részvény kibocsátási értékét forintban köteles megfizetni, ami 25.000.000.000,-Ft, (azaz Huszonötmilliárd forint) összegnek felel meg, amelyet banki átutalással kell pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára megfizetni.

A fentiek szerinti "A" sorozatú törzsrészvény forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptőke-emelés eredményeként a Társaság jegyzett tőkéje 145.000.000.000,-Ft-ról  145.000.000.001,-Ft-ra nő.

Az újonnan kibocsátott részvény névértéke és a megfizetésre kerülő összeg közti különbözet tőketartalékként kerül kimutatásra a 2011. üzleti év veszteségeinek fedezése érdekében.

A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben a jelen okirat 2. számú mellékletében meghatározottak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit.

A Közgyűlés jelen határozata alapján az Igazgatóság jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére, így különösen a forgalomba hozatal és az alaptőke-emelés megvalósulásának megállapítására.

A 7. napirendi pont kapcsán:

7/2012. (III. 21.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés elfogadta a Társaság Audit Bizottságának új működési szabályzatát.

A 8. napirendi pont kapcsán:

8/2012. (III. 21.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés tudomásul veszi Tomas Spurny igazgatósági és vezérigazgatói tisztségéről történő lemondását és a Társaság új vezérigazgatójának Fabrizio Centrone urat választja.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a jelen határozat érvényességéhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulása szükséges.

9/2012. (III. 21.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.4 pontját a fenti 7/2012. (III. 21.) számú közgyűlési határozatnak megfelelően módosítja.

10/2012. (III. 21.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság Alapszabálya 2.2 és 2.3 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi és azt alábbi rendelkezéssel helyettesíti:

"2.2 A Társaság telephelyei:

 • 1013 Budapest, Krisztina tér 10.
 • 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 138.
 • 1024 Budapest, Lövőház u. 7-9.
 • 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8.
 • 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78.
 • 1026 Budapest, Pasaréti út 96.
 • 1032 Budapest, Bécsi út 154.
 • 1033 Budapest, Flórián tér 6-9.
 • 1039 Budapest, Mátyás király u. 24.
 • 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 1-3.
 • 1043 Budapest, István u. 8.
 • 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 9.
 • 1053 Budapest, Ferenciek tere 2.
 • 1053 Budapest, Kálvin tér 4.
 • 1054 Budapest, Szabadság tér 15.
 • 1055 Budapest, Szent István krt. 15.
 • 1064 Budapest, Teréz krt. 21.
 • 1073 Budapest, Erzsébet krt. 2.
 • 1075 Budapest, Károly krt. 3/b.
 • 1077 Budapest, Baross tér 17.
 • 1084 Budapest, József krt. 34.
 • 1094 Budapest, Ferenc krt. 15.
 • 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 2-4.
 • 1116 Budapest, Fehérvári út 130.
 • 1117 Budapest, Tétényi út 63.
 • 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21.
 • 1118 Budapest, Rétköz u. 7.
 • 1122 Budapest, Kékgolyó u. 1.
 • 1123 Budapest, Alkotás út 53.
 • 1135 Budapest, Lehel út 70-72.
 • 1138 Budapest, Váci út 141.
 • 1139 Budapest, Váci út 6.
 • 1148 Budapest, Örs vezér tér 24.
 • 1149 Budapest, Bosnyák tér 9.
 • 1152 Budapest, Szentmihályi út 137.
 • 1156 Budapest, Páskomliget utca 6.
 • 1165 Budapest, Veres Péter út 105.
 • 1173 Budapest, Pesti út 170.
 • 1181 Budapest, Üllői út 431.
 • 1184 Budapest, Üllői út 366.
 • 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 21-29.
 • 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 82.
 • 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 5.
 • 1222 Budapest, Nagytétényi u. 37-43.
 • 1238 Budapest, Hősök tere 9.
 • 1062 Budapest, Váci út 1-3.
 • 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 5-7.
 • 1087 Budapest, Kerepesi út 9.
 • 1114 Budapest, Fehérvári út 7.
 • 1117 Budapest, Október 23. út 6-8.
 • 1191 Budapest, vak Bottyán utca 75. A-C.

2.3 A Társaság fióktelepei:

 • 2000 Szentendre, Fő tér 14.
 • 2030 Érd, Budai út 22.
 • 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3.
 • 2040 Budaörs, Szabadság út 93.
 • 2045 Törökbálint, Bajcsy-Zsilinszky út 75.
 • 2081 Piliscsaba, Kinizsi u. 1-3.
 • 2092 Budakeszi, Fő utca 174.
 • 2100 Gödöllő, Szabadság tér 16-17.
 • 2120 Dunakeszi, Casallgrande tér 4/a.
 • 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 88.
 • 2220 Vecsés, Telepi út 58.
 • 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy Zs. u. 1/A
 • 2400 Dunaújváros, Dózsa György u. 2.
 • 2500 Esztergom, Széchenyi tér 24.
 • 2600 Vác, Széchenyi u. 4-6.
 • 2700 Cegléd, Szabadság tér 8.
 • 2800 Tatabánya, Fő tér 10.
 • 2890 Tata, Ady Endre utca 22.
 • 3000 Hatvan, Kossuth tér 23.
 • 3100 Salgótarján, Rákóczi út 1-9.
 • 3200 Gyöngyös, Szent Bertalan u. 1.
 • 3300 Eger, Érsek u. 1.
 • 3300 Eger, Törvényház út 4.
 • 3525 Miskolc, Déryné u. 11.
 • 3525 Miskolc, Corvin u. 2.
 • 3600 Ózd, Vasvár út 48.
 • 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1/C.
 • 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth Lajos tér 16.
 • 4024 Debrecen, Piac u. 1-3.
 • 4025 Debrecen, Simonffy u. 2/a.
 • 4220 Hajdúböszörmény, Petőfi S. utca 2.
 • 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 7.
 • 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 7.
 • 4700 Mátészalka, Kazinczy u. 2.
 • 5000 Szolnok, Szapáry u. 22.
 • 5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.
 • 5600 Békéscsaba, Andrássy út 2.
 • 5600 Békéscsaba, Andrássy u. 37-43.
 • 5700 Gyula, Kossuth tér 27-33.
 • 5900 Orosháza, Széchenyi tér 1.
 • 6000 Kecskemét, Csányi utca 1-3.
 • 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 4.
 • 6300 Kalocsa, Búzapiac tér 13/A.
 • 6400 Kiskunhalas, Köztársaság u. 10.
 • 6500 Baja, Déri Frigyes sétány 1-3.
 • 6600 Szentes, Petőfi Sándor u. 1.
 • 6720 Szeged, Kiss Menyhért u. 1.
 • 6720 Szeged, Széchenyi tér 2.
 • 6722 Szeged, Mérey u. 6/c
 • 6800 Hódmezővásárhely, Deák Ferenc u. 15.
 • 7030 Paks, Dózsa György út 35.
 • 7100 Szekszárd, Garay tér 1.
 • 7200 Dombóvár, Hunyadi János tér 20.
 • 7400 Kaposvár, Fő u. 13.
 • 7621 Pécs, Ferencesek utcája 33.
 • 7621 Pécs, Irgalmasok u. 3/1.
 • 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/b.
 • 8000 Székesfehérvár, Palotai út 6.
 • 8200 Veszprém, Szeglethy u. 1.
 • 8200 Veszprém, Óváros tér 25.
 • 8230 Balatonfüred, Jókai u. 20.
 • 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 35.
 • 8400 Ajka, Szabadság tér 4/a.
 • 8500 Pápa, Fő tér 24.
 • 8600 Siófok, Szabadság tér 15.
 • 8800 Nagykanizsa, Király u. 53.
 • 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 8-10.
 • 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 10.
 • 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 26.
 • 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 22.
 • 9400 Sopron, Várkerület 73.
 • 9700 Szombathely, Fő tér 33.
 • 9700 Szombathely, Uránia udvar 4.
 • 2900 Komárom, Mártírok útja 14.
 • 5000 Szolnok, Ady Endre utca 15.
 • 9027 Győr, Budai út 1."

11/2012. (III. 21.) számú közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Társaság fenti határozatok szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadta.

CIB Bank Zrt.