A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Társaság) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a Társaság 2012. március 20. napja 15:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest, Medve u. 4-14. szám alatt rendes évi közgyűlést tartott, ahol ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi közgyűlési határozatokat hozta:

  • 1/2012. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy a Társaság a 2011. évi üzleti éve során 1,908,874,-eFt (azaz egymillió kilencszáznyolcezer nyolcszázhetvennégy ezer forint) mérlegfőösszeg mellett 0,-Ft (azaz nulla forint) mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredmény terhére 439,447,767,-Ft (azaz négyszázharminckilencmillió négyszáznegyvenhétezer hétszázhatvanhét forint) osztalék kifizetésére kerül az alábbiak szerint: RECOVERY Zrt. javára: 22,082,250,-Ft CIB Bank Zrt. javára: 417,365,517,-Ft. A közgyűlés elfogadta a Társaság 2011. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.
  • 2/2012. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2011. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
  • 3/2012. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2011. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2011. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.
  • 4/2012. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta a KPMG Hungária Korlátolt Felelősségű Társaságot (H-1139 Budapest, Váci út 99., Cg. 01-09-063183), és jóváhagyta Henye István (lakcím: 1037 Budapest, Zúzmara u. 8.; anyja neve: Dr. Áder Mária; kamarai nyilvántartási szám: 005674) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését 2012. május 1. napjától 2013. április 30. napjáig. A KPMG Hungária Kft.-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - amely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2012. április 30-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.
  • 5/2012. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 3.2 pontjának szövegét hatályon kívül helyezi, és azt az alábbi rendelkezéssel helyettesíti: "3.2 RECOVERY Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047249) részvényeinek száma és névértéke: 3,015 darab, egyenként 10,000,-Ft névértékű törzsrészvény szavazatainak száma és szavazati aránya: 3,015 szavazat (5.025%)"
  • 6/2012. (III. 20.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés a Társaság fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapszabályát elfogadja.

Budapest, 2012. március 26.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.