A CIB Bank Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2011. március 31.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt 2011. március 24-én 12.00 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével éves rendes közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1.       A 2010. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolók elfogadása;

1.1     Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi üzleti évről;

1.2     A Felügyelő Bizottság jelentése a 2010. évi üzleti évről;

1.3     A könyvvizsgáló jelentése a 2010. évi üzleti évről;

1.4     A 2010. évre vonatkozóan a számviteli törvény, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti beszámolók elfogadása;

2.       2010. évi adózott eredmény felhasználása;

3.       Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2010. év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelősség alól;

4.       A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2010. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól;

5.       A külső könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a 2010. évre;

6.       A Társaság alaptőkéjének felemelése

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta:

Az 1. napirendi pont kapcsán:

1/2011. (III. 24.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport 2010. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a Társaság mérlegfőösszege 2.482.860 mFt (azaz kétezernégyszáznyolcvankettő milliárd nyolcszázhatvanmillió forint) volt, és a 2010. évi üzleti évben -15.176 mFt (azaz tizenötmilliárd százhetvenhatmillió forint veszteség) adózott eredményt ért el.

Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint a 2010. december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai mérlegfőösszege 2.494.871 mFt (azaz kétezer-négyszázkilencvennégymilliárd nyolcszázhetvenegymillió forint) volt és a 2010. évi üzleti évben, -23.500 mFt (azaz huszonhárommilliárd ötszázmillió forint veszteség) adózott eredményt ért el.

A Közgyűlés a CIB Bank Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolóját és a CIB-Csoport konszolidált beszámolóját a 2010. évi üzleti évre elfogadta.

A 2. napirendi pont kapcsán:

2/2011. (III. 24.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt. 2010. évi adózott eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor.

A 3. napirendi pont kapcsán:

3/2011. (III. 24.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2010. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

A 4. napirendi pont kapcsán:

4/2011. (III. 24.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2010. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2010. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

Az 5. napirendi pont kapcsán:

5/2011. (III. 24.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2011. április 1-jétől 2012. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Virágh Gabriellának (lakcím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai nyilvántartási szám: 004245) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését.

Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2011. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

A 6. napirendi pont kapcsán:

6/2011. (III. 24.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatala útján 40.000.000.000 Ft-tal megemeli.

A Társaság az alaptőke-emelés keretében 40.000.000.000 db (azaz Negyvenmilliárd darab), egyenként 1 Ft névértékű dematerializált "A" sorozatú törzsrészvényt hoz forgalomba. Az újonnan kibocsátott részvények kibocsátási értéke összesen 40.000.000.000 Ft.

Az "A" sorozatú törzsrészvények a jelen határozat szerint feltételesen módosuló, a jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képező Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A Közgyűlés legkésőbb a jelen határozat keltétől számított 15. (tizenötödik) napig feljogosítja az Intesa Sanpaolo S.p.A.-t a 40.000.000.000 darab "A" sorozatú törzsrészvény átvételére vonatkozó nyilatkozat kiállítására.

Az Intesa Sanpaolo S.p.A. a részvények kibocsátási értékét forintban köteles megfizetni, ami 40.000.000.000,-Ft, azaz (Negyvenmilliárd forint) összegnek felel meg, amelyet banki átutalással kell pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára megfizetni.

A fentiek szerinti "A" sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptőke-emelés eredményeként a Társaság jegyzett tőkéje 105.000.000.000 Ft-ról összesen 145.000.000.000 Ft-ra nő.

A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben módosítja a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit.

A Közgyűlés jelen határozata alapján az Igazgatóság jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére, így különösen a forgalomba hozatal és az alaptőke-emelés megvalósulásának megállapítására.

A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a jelen határozat érvényességéhez a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete hozzájárulása szükséges.