A CIB Bank Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2010. április 1.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy 2010. március 31-én 15.00 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével éves rendes közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1.  A 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolók elfogadása;

1.1    Az Igazgatóság jelentése a 2009. évi üzleti évről;

1.2    A Felügyelő Bizottság jelentése a 2009. évi üzleti évről;

1.3    A könyvvizsgáló jelentése a 2009. évi üzleti évről;

1.4    A 2009. évre vonatkozóan a számviteli törvény, valamint a nemzetközi számviteli standardok szerinti beszámolók elfogadása;

2.  2009. évi adózott eredmény felhasználása;

3.  Az Igazgatóság tagjainak mentesítése a 2009. év során hozott üzleti döntésekkel kapcsolatos felelősség alól;

4.  Igazgatósági tagok választása a 2010. április 1-jétől 2013. március 31-éig terjedő időszakra;

5.  A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2009. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól;

6.  Felügyelő Bizottsági tagok választása a 2010. április 1-jétől 2013. március 31-éig terjedő időszakra;

7.  A külső könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának jóváhagyása a 2010. évre;

8.  Audit Bizottsági tagok választása a 2010. április 1-jétől 2013. március 31-éig terjedő időszakra.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi döntéseket hozta:

Az 1. napirendi pont kapcsán:

1/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Könyvvizsgáló által a CIB Bank Zrt. és a CIB Csoport 2009. évi üzleti évéről készített jelentéseket.

Megállapította, hogy a magyar számviteli szabályok szerinti, 2009. december 31-ei fordulónapra elkészített mérleg szerint a Társaság mérlegfőösszege 2.726.486,-mFt (azaz Kétezerhétszázhuszonhatmilliárd-négyszáznyolcvan-hatmillió forint) volt, és a 2009. évi üzleti évben 4.531,- mFt (azaz Négymilliárd-ötszázharmincegymillió forint) adózott eredményt ért el.

Megállapította továbbá, hogy a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint a 2009. december 31-ei fordulónapra elkészített konszolidált éves beszámoló mérlege szerint a CIB Bank Zrt. és leányvállalatai mérlegfőösszege 2.757.196,-mFt (azaz Kétezerhétszázötvenhétmilliárd-százkilencvenhatmillió forint) volt és a 2009. évi üzleti évben, 4.661-mFt (azaz Négymilliárd-hatszázhatvanegymillió forint) adózott eredményt ért el.

A Közgyűlés a CIB Bank Zrt. számviteli törvény szerinti beszámolóját és a CIB-Csoport konszolidált beszámolóját a 2009. évi üzleti évre elfogadta.

A 2. napirendi pont kapcsán:

2/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a CIB Bank Zrt. 2009. évi adózott eredményéből osztalék kifizetésére nem kerül sor, az adózott eredmény az eredménytartalék növekedéseként kerül kimutatásra.

A 3. napirendi pont kapcsán:

3/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2009. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Igazgatóságának tagjait a 2009. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

A 4. napirendi pont kapcsán:

4/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztotta Dr. Surányi György, Tomas Spurny, Eduardo Bombieri, Dr. Király Gábor, Fabrizio Centrone és Paolo Sarcinelli urakat az Igazgatóság tagjának a 2010. április 1-jétől 2013. március 31-éig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a Társaság Alapszabályának 9.12 pontja alapján Tomas Spurny urat nevezi ki a vezérigazgatói cím használatára.

Az 5. napirendi pont kapcsán:

5/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2009. évi üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjait a 2009. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos, a Társasággal szembeni vagyoni felelősség alól.

A 6. napirendi pont kapcsán:

6/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztotta Antonio Furesi és Dr. Tóth Sándor urakat a Felügyelő Bizottság tagjának a 2010. április 1-jétől 2013. március 31-éig terjedő időszakra.

A Közgyűlés a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyétől függően feltételesen megválasztja Emilio Tosi urat a Felügyelő Bizottság tagjának a jogerős engedélyező határozat keltétől kezdődően 2013. március 31-éig terjedő időszakra.

A 7. napirendi pont kapcsán:

7/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a 2010. április 1-jétől 2011. március 31-éig tartó időszakra a Társaság könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaságot (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Virágh Gabriellának (lakcím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; anyja neve: Kiss Erzsébet; kamarai nyilvántartási szám: 004245) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését.

Az Ernst & Young Kft-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - a Társaság 2010. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

A 8. napirendi pont kapcsán:

8/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztotta Walter Chiaradonna, Antonio Furesi és Giorgio Spriano urakat az Audit Bizottság tagjának a 2010. április 1-jétől 2013. március 31-éig terjedő időszakra.

A 9. napirendi pont kapcsán:

9/2010. (III. 31.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a közgyűlési jegyzőkönyvhöz 3. számú mellékletként csatolt szövegezéssel.