A CIB Bank Zrt. tájékoztatása közgyűléséről

2009. június 22.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy 2009. június 19-én 15.00 órai kezdettel valamennyi részvényes részvételével rendkívüli közgyűlést tartott az alábbi napirendi pontokkal:

1) A Társaság alaptőkéjének felemelése

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi döntést hozta:


9/2009. (VI. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatala útján 42.181.430.000,-Ft-tal megemeli.

A Társaság az alaptőke-emelés keretében 42.181.430.000 db (azaz Negyvenkétmilliárd-száznyolcvanegymillió-négyszázharmincezer darab), egyenként 1,-Ft névértékű dematerializált „A” sorozatú törzsrészvényt hoz forgalomba. Az újonnan kibocsátott részvények kibocsátási értéke összesen 150.000.000,-EUR.

Az „A” sorozatú törzsrészvények a jelen határozat szerint feltételesen módosuló, a jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képező Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak. A Közgyűlés legkésőbb a jelen határozat keltétől számított 30. (harmincadik) napig feljogosítja az Intesa Sanpaolo Holding International S.A.-t a 42.181.430.000 darab „A” sorozatú törzsrészvény átvételére a részvények kibocsátási értékének megfizetése ellenében.
Az Intesa Sanpaolo Holding International S.A. a részvények kibocsátási értékét forintban köteles megfizetni, ami 42.330.000.000,-Ft, azaz (Negyvenkétmilliárd-háromszázhar-mincmillió forint) összegnek felel meg, amelyet banki átutalással köteles pénzbeli hozzájárulásként a Társaság bankszámlájára megfizetni a jelen határozat keltététől számított 30 harminc napon belül.

A tőkeemelés keretében kibocsátandó új részvények kibocsátási értéke és névértéke közötti pozitív különbözetet a Közgyűlés a tőketartalék növekedéseként rendeli jóváírni.

A fentiek szerinti „A” sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptőke-emelés eredményeként a Társaság jegyzett tőkéje 62.818.570.000,-Ft-ról összesen 105.000.000.000,-Ft-ra nő.

A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben – az Intesa Sanpaolo Holding International S.A. által adott, az új törzsrészvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatnak megfelelően – a közgyűlési jegyzőkönyv 3. számú mellékletében meghatározottak szerint – módosítja a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit.

A Közgyűlés jelen határozata alapján az Igazgatóság jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére, így különösen a forgalomba hozatal és az alaptőke-emelés megvalósulásának megállapítására.


2) Felügyelő Bizottsági tag választás

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

10/2009. (VI. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés megválasztotta Massimo Malagoli urat a Társaság Felügyelő Bizottága tagjának 2010. március 31-éig terjedő időtartamra


3) A Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályának elfogadása

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi döntést hozta:

11/2009. (VI. 19.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát a közgyűlési jegyzőkönyvhöz 3. számú mellékletként csatolt szövegezéssel.