HIRDETMÉNY

2009. július 29.

A CIB Real Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-043349) ("CIB Real") ezúton is tájékoztatja Tisztelt részvényeseit, hogy a 2009. június 30-i, 6/2009. június 30. számú részvényesi határozatnak megfelelően a Margit Üzletközpont Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1024 Budapest, Petrezselyem u. 2-8., Magyarország; cégjegyzékszáma: 01-09-690562) és az ERFI 2000 Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaságnak (székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 25-29., Magyarország; cégjegyzékszáma: 01-09-685252) CIB Real-ba történő beolvadása nyomán valamennyi nyomdai úton előállított törzsrészvényét („A” sorozatú törzsrészvények és „C” sorozatú törzsrészvények) átalakítja dematerializált részvénnyé oly módon, hogy a CIB Real mint egyesült jogutód társaság valamennyi részvénye (50.000.000 db, azaz ötvenmillió darab, egyenként 1,- Ft, azaz egy forint névértékű, névreszóló részvény) dematerializált formában kerül kibocsátásra.


A CIB Real az erről szóló hirdetményt teljes terjedelmében megjelenteti a Cégközlönyben is.

1. A CIB Real felhívja a Tisztelt Részvényeseit, hogy az alábbi időtartamon belül – a 2. pontban meghatározottak szerint – részvényeiket nyújtsák be a CIB Real székhelyén, illetőleg a nyomdai úton ténylegesen kinyomtatásra nem került részvények tekintetében ugyanitt nyújtsanak be írásbeli kérelmet aziránt, hogy ezen részvényeket is a CIB REAL benyújtottnak tekintse.

A részvények, illetve kérelmek benyújtásának helyszíne ("Benyújtási Hely"): 1027 Budapest, Medve utca 4-14.
Az Átalakítás (benyújtás) Megkezdésének Időpontja: 2009. augusztus 10., 10.00 óra.
Az Átalakítás (benyújtás) Lezárásának Időpontja: 2009. október 30., 10.00 óra.
A benyújtásra nyitva álló időtartam: 83 nap.
Az Átalakítás Napja (dematerializált értékpapír keletkezésének napja): 2009. november 2.

2. A részvényes tulajdonában lévő nyomdai úton előállított részvény a következő esetekben minősül benyújtottnak:

a) Amennyiben a részvény fizikailag a részvényes birtokában van

(i) a részvény legkésőbb 2009. október 30-án 10.00 óráig benyújtásra kerül a Benyújtás Helyén; és

(ii) a részvényes a részvény benyújtásával egy időben kijelenti, hogy a dematerializált részvény saját számláján való jóváírása érdekében valamely befektetési szolgáltatónál érvényes és hatályos értékpapírszámla-szerződéssel rendelkezik, és írásban nyilatkozik a Benyújtási Helyen a CIB Real-nak arról, hogy a dematerializált részvények jóváírását erre az értékpapírszámlára kéri.

b) Ha a részvényes befektetési szolgáltatónál tartja letétben a részvényét, akkor az adott letétkezelő a Tpt. rendelkezése alapján köteles a nyomdai úton előállított részvényeket a Benyújtási Helyen a rendelkezésre álló határidő alatt benyújtani, illetve a dematerializált értékpapír jóváírására szolgáló, nála vezetett értékpapírszámlát megadni.

Amennyiben a részvényes a részvény, illetve kérelem benyújtásával egy időben nem jelöli meg azt a befektetési szolgáltatót, akivel értékpapírszámla-szerződést kötött, és akinél rendelkezik értékpapírszámlával, akkor úgy kell tekinteni, mintha a részvények vagy a kérelem benyújtását elmulasztotta volna.

A CIB Real felhívja a Tisztelt részvényesek figyelmét, hogy a nyomdai úton előállított részvények a fentiekben meghatározott valamennyi feltétel együttes teljesítése esetén is kizárólag a bevizsgálást követően tekinthetők érvényesen benyújtottnak.

3. Az Átalakítás Napjával a CIB Real a Tpt. rendelkezésének megfelelően a teljes átalakított részvény-sorozatokat érvénytelenné nyilvánítja. Az Átalakítás Napjával a CIB Real haladéktalanul intézkedik a megfelelő számú dematerializált részvény előállításáról, és a részvényesek vonatkozó határozatának megfelelő számú dematerializált részvénynek az egyes számlatulajdonos részvényesek értékpapírszámláin történő jóváírásáról.

A 2. pontban meghatározott feltételek teljesülésének hiányában, illetve amennyiben a részvényes elmulasztja az 1. pont szerinti kérelem határidőben történő benyújtását, akkor az adott részvény érvényesen be nem nyújtott részvénynek minősül, amelyet a CIB Real az Átalakítás Napjával szintén érvénytelennek nyilvánít, és azok helyett is előállíttatja a dematerializált részvényeket. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott részvények és az érvényesen be nem nyújtott kérelmekben feltüntetett részvények sorszámát a CIB Real nyilvántartásba veszi, és honlapján (www.cib.hu), valamint a Cégközlönyben hirdetmény formájában közzéteszi. A részvény tulajdonosa az Átalakítás Napját követően mindaddig kérheti az érvénytelen részvénye helyett előállított dematerializált részvényt, amíg az - összhangban a Tpt. rendelkezéseivel - nem kerül értékesítésre.

4. A CIB Real az átalakításra érvényesen be nem nyújtott, ilyenként nyilvántartásba vett nyomdai úton előállított részvények és a nyomdai úton ténylegesen elő nem állított, kérelemmel benyújtani elmulasztott részvények helyett előállított dematerializált részvényeket – a Tpt. rendelkezéseivel összhangban – az Átalakítás Napjától számított 6 (hat) hónapon belül, befektetési szolgáltató közreműködésével értékesíti. Az értékesítés eredménytelensége esetén a CIB Real az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első közgyűlésén az alaptőkéjét leszállítja. Az értékesítés megtörténtéről, valamint az ellenérték kifizetésének részleteiről a CIB Real honlapján (www.cib.hu) hirdetmény útján tájékoztatja részvényeseit.

A dematerializálással, a nyomdai úton előállított részvények benyújtásával, illetve a nyomdai úton elő nem állított részvényekkel kapcsolatos kérdések vonatkozásában a CIB Real készségesen áll a részvényesek rendelkezésére a cégcsoport Általános jogi szolgáltatások részlegén keresztül, amelynek telefonszáma: 423-2884, illetve a Benyújtási Helyen.

CIB Real Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság