A CIB Bank Zrt. tájékoztatása részvényesi határozatokról

2010. szeptember 17.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja, hogy a CIB Bank Zrt részvényesei írásbeli szavazás útján, egyhangúlag az alábbi részvényesi határozatokat hozták:

  • 15/2010 Részvényesi Határozat

A Társaság részvényesei Plank Gábort 2013. március 31-éig terjedő időtartamra megválasztották a Társaság igazgatósági tagjának.

  • 16/2010 Részvényesi Határozat

A részvényesek Emilio Tosi felügyelő bizottsági tag számára 2010-2012 évekre díjazást, valamint ülésenként részvételi díjat állapítanak meg.

Emilio Tosi urat a részvételi díj minden, a felügyelő bizottsági tagok fizikai részvételével, illetve video- vagy telefon-konferencia útján tartott felügyelő bizottsági ülésen történt részvétele után megilleti.

  • 17/2010 Részvényesi Határozat

A Részvényesek a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény ("Gt.") 71. § (2) bekezdése szerint elhatározzák a Társaság átalakulását a Gt. 81. § (1) bekezdése szerinti beolvadás útján, úgy, hogy a Társaságba beolvad a Társaság 100%-os tulajdonában álló CIB Support Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-925135; székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a Társaság és a CIB Support Kft. kizárólagos tulajdonában álló CIB REAL Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043349; székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.) ("Beolvadás").

A Beolvadással a CIB Support Kft. és a CIB REAL Zrt. megszűnik, és vagyonuk a Társaságra száll át 2010. december 31. napjával, illetve - ha ez későbbi - a cégbírósági bejegyzés napjával, mint fordulónappal.

A Beolvadás eredményeként a Társaság a CIB Support Kft. és a CIB REAL Zrt. jogutódja lesz.

  • 18/2010 Részvényesi Határozat

A Részvényesek megállapítják, hogy a - Beolvadás eredményeként létrejövő - jogutód gazdasági társaság tagjai kívánnak lenni. Tekintettel arra, hogy az átalakulás beolvadás útján megy végbe, a Társaság társasági formája változatlan marad.

  • 19/2010 Részvényesi Határozat

A Részvényesek, a fenti 18/2010 sz. Határozat alapján megbízzák a Társaság ügyvezetését, hogy - a Gt. 78. § (3) bekezdésének megfelelően, a CIB Support Kft. és a CIB REAL Zrt. ügyvezetésével együttműködve - készíttesse el az Beolvadással kapcsolatos döntés meghozatalához szükséges iratokat, különös tekintettel a vagyonmérleg és vagyonleltár-tervezetekre, valamint az egyesülési szerződésre. 

A Részvényesek jóváhagyják, hogy a Társaság, mint átalakuló társaság vagyonmérleg-tervezetének fordulónapja 2010. június 30.

  • 20/2010 Részvényesi Határozat

A Részvényesek, a Gt. 73. § (4) bekezdésére figyelemmel, a fenti Határozat alapján elkészítendő vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgálóként kijelölik a MAZARS Könyvszakértő és Tanácsadói Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.; cégjegyzékszám: 01-09-078412; engedélyszáma: 00220) azzal, hogy a könyvvizsgálatot végző személy Biróné Zeller Judit, könyvvizsgáló (lakcím: 1047 Budapest, Liszt Ferenc utca 6/b.; anyja neve: Vacula Irén; engedélyszám: 002994).

CIB Bank Zrt.