A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. tájékoztatása közgyűlésről

2010. április 2.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4–14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) a Tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 395. § (1) bekezdésének g) pontja alapján ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy az Alapkezelő 2010. március 29. napja 15:00 órai kezdettel, valamennyi részvényes részvételével 1027 Budapest Medve u. 4-14. szám alatt évi rendes közgyűlést tartott, ahol ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag az alábbi közgyűlési határozatokat hozta:

1. sz. „Számviteli törvény szerinti éves beszámoló elfogadása” c. napirendi pontban 1/2010. (III. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés tudomásul vette és jóváhagyta az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló által az Alapkezelő 2009. évi üzleti évéről készített jelentéseket. Megállapította, hogy az Alapkezelő a 2009. évi üzleti éve során 4.432.070,- eFt azaz négymilliárd négyszázharminckettőmillió hetvenezer forint mérlegfőösszeg mellett 0,- eFt azaz 0 forint mérleg szerinti eredményt realizált. Az adózott eredményből 3.316.662,- eFt azaz hárommilliárd háromszáztizenhatmillió hatszázhatvankettőezer osztalék kifizetésére kerül sor. A közgyűlés elfogadta az Alapkezelő 2009. évi üzleti évéről készített számviteli törvény szerinti beszámolóját.

2. sz. „Az Igazgatóság tagjainak felmentése a 2009. év során hozott döntésekkel kapcsolatos felelősség alól” c. napirendi pontban 2/2010. (III. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatóság tagjai munkájukat a 2009. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Igazgatóságának tagjait a 2009. évi üzleti év során hozott döntésekkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

3. sz. „A Felügyelő Bizottság tagjainak mentesítése a 2009. év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükből fakadó felelősség alól” c. napirendi pontban 3/2010. (III. 29.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés igazolja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai munkájukat a 2009. évi üzleti év során az Alapkezelő érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték, és erre tekintettel felmentette az Alapkezelő Felügyelő Bizottságának tagjait a 2009. évi üzleti év során felmerült ellenőrzési kötelezettségükkel kapcsolatos vagyoni felelősség alól.

4. sz. „Az Alapkezelő Igazgatósági tagjainak megválasztása” c. napirendi pontban 4/2010. (III. 29.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés 2010. április 1-től 2013. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Alapkezelő Igazgatóságának tagjává választotta Komm Tibort, Alain Doryt és Fabio De Grazia-t.

5. sz. „Az Alapkezelő Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása” c. napirendi pontban 5/2010. (III. 29.) sz. közgyűlési határozat: A Közgyűlés 2010. április 1-től 2013. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Alapkezelő Felügyelő bizottságának tagjává választotta dr. Király Gábort, Mogyorósi Zoltánt, Petzné Lamboy Juditot és Gáspár Tibort.

6. sz. „Könyvvizsgáló választása és díjazásának megállapítása a 2010. április 1. - 2011. március 31. közötti időszakra” c. napirendi pontban 6/2010. (III. 29.) sz. közgyűlési határozat: A közgyűlés a 2010. április 1-jétől 2011. március 31-éig tartó időszakra az Alapkezelő könyvvizsgálójának megválasztotta az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t (1132 Budapest, Váci út 20., Cg. 01-09-267553), és jóváhagyta Virágh Gabriella (lakcím: 1032 Budapest, Kiscelli u. 74.; an.: Kiss Erzsébet, Kamarai azonosító szám: MKVK-004245) a könyvvizsgálatért felelős személlyé történő kijelölését. Az Ernst & Young Kft.-vel a könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó szerződést - mely tartalmazza a díjazást - az Alapkezelő 2010. május 31-éig köteles megkötni a Felügyelő Bizottság tájékoztatása szerinti feltételekkel.

7. sz. „Az Alapkezelő módosított Alapszabályának elfogadása” c. napirendi pontban 7/2010. (III. 29.) sz. közgyűlési határozat: A Kizárólagos tag az Alapkezelő fenti határozatoknak megfelelő, hatályosított szövegű, egységes szerkezetű Alapszabályát elfogadja.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.