A CIB Bank Zrt. tájékoztatása leányvállalatairól

2008. augusztus 28.

A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg: 01-10-041004) az általa kibocsátott kötvények tulajdonos befektetőit ezúton tájékoztatja az érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont társaságok kapcsán az alábbiakról:

I.
Szoros kapcsolat jött létre a CIB Bank Zrt. és a CIL Buda Square Kft. „b.a” (1138 Budapest, Váci út 140.) között.

II.
A CIB Bank Zrt. érdekkörébe tartozó konszolidációba bevont CIB REAL Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., Cg.: 01-10-0443349) 2008. augusztus 12. napján 13:00 órai kezdettel székhelyén rendkívüli közgyűlést tartott.

A közgyűlés egyhangúlag az alábbi határozatokat hozta:

1) A Társaság Alaptőkéjének felemelése

7/2008. (VIII. 12.) SZÁMÚ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjét új törzsrészvények zártkörű forgalomba hozatala útján 1.600.000.000,-Ft-tal megemeli.
A Közgyűlés az alaptőke-emelés keretében 16.000 darab 100.000,-Ft névértékű „A” sorozatú névre szóló törzsrészvényt hoz forgalomba. Az újonnan kibocsátott részvények kibocsátási értéke összesen 1.600.000.000,-Ft. Az „A” sorozatú törzsrészvények a jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képező Alapszabályban meghatározott jogokat biztosítanak tulajdonosaiknak.
A Közgyűlés feljogosítja a CIB Bank Zrt-t a 16.000 darab „A” sorozatú törzsrészvény átvételére a részvények kibocsátási értékének, azaz 1.600.000.000,- HUF (azaz Egymilliárd-hatszázmillió Forint) pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság bankszámlájára történő egyidejű megfizetése ellenében.
A fentiek szerinti „A” sorozatú törzsrészvények forgalomba hozatala útján megvalósuló alaptőke-emelés eredményeként a Társaság jegyzett tőkéje 4.400.000.000,-Ft-ról összesen 6.000.000.000,-Ft-ra nő.
A Közgyűlés az alaptőke-emeléssel összefüggésben – a CIB Bank Zrt. által adott, az új törzsrészvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatnak megfelelően – a jelen okirat 1. számú mellékletében meghatározottak szerint módosítja a Társaság Alapszabályának III. és VI. Cikkeit.
A Közgyűlés jelen határozata alapján a vezérigazgató jogosult és köteles a fentiek szerinti alaptőke-emelés kapcsán szükséges valamennyi intézkedés megtételére, így különösen a forgalomba hozatal és az alaptőke-emelés megvalósulásának megállapítására.

2) A Társaság módosított Alapszabályának elfogadása

8/2008. (VIII. 12.) számú KÖZGYŰLÉSI HATÁROZAT

A Közgyűlés a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát elfogadja.

CIB Bank Zrt.