CIB Ingatlan Alapok Alapja változásai 

Tisztelt Ügyfelünk!

1. Bevezető

Mint ismeretes, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2008. november 7-ei J-III-200/2008. számú határozatában felfüggesztette valamennyi, Magyarországon bejegyzett nyíltvégű ingatlan alap és ingatlan alapokba fektető alap forgalmazását. Ennek megfelelően a nyíltvégű befektetési alapok befektetési jegyei 2008. november 24-éig nem vásárolhatók és nem válthatók vissza.

A PSZÁF határozata kiterjed a CIB Ingatlan Alapok Alapjá-ra (Alap) is, így az Alap befektetési jegyeinek értékesítése és visszaváltása a fenti időpontig a PSZÁF előírásának megfelelően szünetel.

A fenti határidő lejártát követően az Alap befektetési jegyeinek folyamatos forgalmazása a forgalmazóknál az Alap mindenkor hatályos tájékoztatójában, kezelési szabályzatában, illetve a forgalmazók általános üzleti feltételeiben meghatározott módon folytatódik.

Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt Ügyfeleket, hogy a CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. a PSZÁF határozata alapján kezdeményezte az Alap kezelési szabályzatának módosítását. A módosított kezelési szabályzat – a PSZÁF jóváhagyásával – 2008. november 21-én hatályba lépett, és az Alap közzétételi helyein, valamint a forgalmazóknál elérhető. Kérjük Ügyfeleinket, hogy az Alap befektetési jegyeire vonatkozó vételi, vagy visszaváltási megbízások megadását megelőzően tanulmányozzák át az Alap hatályos tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, valamint a forgalmazó általános üzleti feltételeit.


2. A forgalmazási feltételek módosulása

A továbbiakban röviden összefoglaljuk az Alap forgalmazási feltételeinek – az Alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában a PSZÁF által kezdeményezett és jóváhagyott – változásait.

Az Alap befektetési jegyei forgalmazásának feltételei 2008. november 24-étől valamennyi forgalmazási helyen az alábbiak szerint alakulnak:

    • A befektetési jegyek értékesítése (az ügyfél szempontjából vásárlása): T, azaz tárgynapon teljesül a T napra számított és közzétett árfolyamon (egy jegyre jutó nettó eszközértéken).
    • A befektetési jegyek visszaváltása (az ügyfél szempontjából eladása): T+90 forgalmazási (banki) napon, azaz a visszaváltási megbízás megadását követő 90. forgalmazási (banki) napon teljesül a megbízás megadását követő 90. forgalmazási (banki) napra számolt árfolyamon (egy jegyre jutó nettó eszközértéken).

A befektetési jegyek értékesítésének és visszaváltásának költségei nem változnak, azaz értékesítéskor (az ügyfél általi vásárláskor) továbbra sincs költség, visszaváltáskor (az ügyfél általi eladáskor) pedig változatlanul 1000 forint kerül felszámításra tranzakciónként.

3. A befektetési alapok forgalmazását érintő jogszabályok módosulása

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Magyar Országgyűlés 2008. november 17-én megtárgyalta és jóváhagyta a tőkepiacról szóló CXX. törvény („Tpt”) módosítását, amely a kihirdetését követő 3 napon belül hatályba lép. A kihirdetésre várhatóan 2008. november 24-ig sor kerül.

A törvénymódosításban elfogadott szabályok kihatással lehetnek a CIB Ingatlan Alapok Alapjának működésére, a visszaváltási igények kifizetésére is.

A törvénymódosítás legfontosabb elemei a következők:

A PSZÁF az alapkezelő kérésére 180 napra felfüggesztheti a befektetési jegyek folyamatos visszaváltását, amennyiben:

a) 10 egymást követő forgalmazási (banki) nap alatt az alap nettó eszközértékének 10%-át visszaváltják, vagy vissza kívánják váltani a befektetők;
b) 20 egymást követő forgalmazási (banki) nap alatt a forgalomban lévő befektetési jegyek darab-száma 10%-kal csökken;
c) az alap likvid eszközeinek aránya az alap saját tőkéjének 15%-a alá csökken.

Amennyiben a forgalmazás a 180 nap letelte előtt nem indul újra a PSZÁF elrendeli az alap megszüntetését. Ebben az esetben az alapkezelőnek a portfólióban található ingatlanokat 12 hónap, míg egyéb eszközöket 1 hónap alatt értékesítenie kell. Az eszközök értékesítési periódusát a PSZÁF engedélyével ingatlan esetében 6 hónappal, egyéb eszköz esetében 3 hónappal lehet egy alkalommal meghosszabbítani.


4. A törvénymódosítás hatása a CIB Ingatlan Alapok Alapja forgalmazására

A fenti törvénymódosítás a CIB Ingatlan Alapok Alapja esetében azt jelentheti, hogy amennyiben a CIB Ingatlan Alapok Alapja portfóliójában lévő ingatlan alapok élnek a törvény fenti rendelkezéseivel, úgy az Alap visszaváltásának kifizetése a 90 forgalmazási napnál hosszabb időt is igényelhet.

A PSZÁF tájékoztatása alapján a fentiekben hivatkozott határozat elsődleges célja az volt, hogy az érintett alapok befektetési jegyeit tulajdonló befektetők megfelelően tájékozódhassanak a piaci folyamatokról, felmérhessék és szükség esetén újra értékelhessék befektetéseik kockázatait az elmúlt hetek fejleményeinek fényében. A PSZÁF egyben felszólította az alapkezelőket arra, hogy ügyfeleiket az általuk tartott befektetési jegyek kockázatairól, valamint a befektetési alapok által tartott befektetési portfólió összetételéről és főbb jellemzőiről tájékoztassák.

A tájékoztatási kötelezettségének az Alapkezelő az Alap vonatkozásában a mellékelt rendkívüli tájékoztatás útján kíván eleget tenni.

Budapest, 2008. november 21.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.
mint a CIB Ingatlan Alapok Alapja alapkezelője