CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap lejárata

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10-044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.) (a továbbiakban: Alapkezelő) ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a CIB Euró Szélessáv Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) 2012. november 5-én indult futamidejének végére ért 2014. november 7-ei napon, amely időpontban az Alapkezelő az Alap Tájékoztatójával és Kezelési szabályzatával összhangban, illetve a 2014. évi XVI. törvény a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról (a továbbiakban: Kbftv.) 79. § (2) bekezdése alapján az Alap portfóliójának pozitív záró egyenlege terhére a Befektetők számára előleg formájában részkifizetést teljesített. Ezt követően az Alapkezelő a Kbftv. 78. § (1) értelmében az elkészült megszűnési jelentést benyújtja a Magyar Nemzeti Bankhoz és kezdeményezi az Alap törlését a Magyar Nemzeti Bank nyilvántartásából, amelyről a Kbftv. 139. § (1) bekezdés l) pontja alapján tájékoztatja Tisztelt Befektetőket. A 215/2000. (XII. 11.) Valamint az Alapkezelő ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy a befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló Kormány rendelet 10/A. § értelmében elkészült az Alap tevékenységét lezáró 2014. éves beszámolója.

Az Alap hozamát a 2013. november 5. és 2014. október 31. közötti időszakban minden olyan kereskedési nap növelte, amelyeken a forint euróval szembeni árfolyama a 255.508-325.50 EURHUF árfolyamsávból nem lépett ki. Az említett árfolyamsávhoz viszonyítva EURHUF árfolyam-ingadozásának viszonylagos alacsony szintje lehetővé tette, hogy az Alap befektetési politikája által biztosított minimum 1.00%-os hozamon felül (365 napos bázison éves hozam: 1.00%, EHM­­=0.50%) az indulásakor 55.00%-ban meghatározott részesedési arány szerint, a 16.00%x0.55=8.80%-os (365 napos bázison éves hozam: 4.30%) maximális teljesítményt tudjon elérni. Így az Alapnak a hozamszerzést célul kitűző befektetési stratégiája a futamidő alatt, illetve a lejáratakor a befektetési jegyenként 0.01 EUR névérték összegben történt tőkevédett visszafizetésen felül további 1.00% (2013/11/05-én) illetve 8.80% (2014/11/07-én) hozamkifizetést is eredményezett.A megszűnési jelentés és a tevékenységet lezáró 2014. éves beszámoló 2014. november 14-től megtekinthető a www.cib.hu és a www.cibalap.hu oldalakon valamint az Alapkezelő székhelyén és a forgalmazási helyeken a hivatalos pénztári órák alatt.

Budapest, 2014. november 14.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt.CIB.Euro.Szelessav.Alap_megszunesi.jelentes.pdf

CIB.Euro.Szelessav.Alap.tevekenyseget.lezaro.beszamolo.pdf

CIB.Euro.Szelessav.Alap_lejarat_cib.hu.kozzetetel.xls