A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. által forgalomba hozandó CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap hirdetménye

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2012. január 10-én kelt 1/2012. számú határozatában döntött a CIB Aranytartalék 2 Tőkevédett Származtatott Alap (a továbbiakban: Alap) elnevezésű értékpapír befektetési alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásáról. Az Alap hozamtermelő eszközét az S&P GSCI® Precious Metals Index Excess Return (a továbbiakban: Index) jelenti. Az Alap célja, hogy a lejáratakor az S&P GSCI® Precious Metals Index Excess Return (Index) futamidő alatt elért átlaghozamát kifizesse maximum 60.00%-ig (365 napos bázison számított, éves hozam: 26.45%, EHM=26.45%). Annak érdekében, hogy az Index esetleges rövid ideig tartó szélsőséges elmozdulásainak hatása az Alap hozamára kiegyenlítettebb lehessen, az Alap az Index teljesítményét átlagolja. Az Indexet a Standard & Poor's és a Goldman Sachs Group, Inc.  hozta létre, amely a legnépszerűbb árutőzsdei GSCI indexcsalád tagja. Az Index az árutőzsdei terméknek egy szűkebb körét, a nemesfémeket - az aranyat és az ezüstöt - öleli fel. Az Index közismertségének, transzparens indexszámítási mechanizmusának, likviditásbő kereskedésének köszönhetően a befektetők kiemelten figyelt referenciahozam mutatója, valamint emellett fontos gazdasági indikátor szerepet is betölt. Az arany, mint nyersanyagra még napjainkban is, egyfajta alternatív pénzként tekintenek a piaci szereplők, komoly bizalmat táplálva iránta, így általában jó teljesítményre lehet képes tőkepiaci vagy államadósság válságok idején, illetve gazdasági recesszióval és annak gyakori velejáróként deflációval, avagy éppen ellenkezőleg magas inflációval és az attól való félelemmel terhelt időszakokban. Az Alap befektetési politikája nem biztosítja a futamidő alatti minimum hozam fizetését. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tájékoztató és kezelési szabályzat, a kiemelt befektetői információ valamint a jelen hirdetmény közzétételét a KE-III-58/2012. számú, 2012. február 2-án kelt határozatában engedélyezte. Az Alapra vonatkozó hivatalos közlemények és a tájékoztató megtekinthetők a forgalmazási helyeken, az Alapkezelő székhelyén, a www.cib.hu, a www.cibalap.hu és a www.kozzetetelek.hu oldalon. A befektetési jegyek jegyzésére és a tájékoztató megtekintésére a CIB Bank Zrt. székhelyén (H-1027 Budapest, Medve u. 4-14.) és a teljes országos fiókhálózatában van lehetőség, mint jegyzési helyeken 2012. április 10-től az üzleti órákban. A befektetési jegyek jegyzésére nyitva álló időszak: 2012. február 10. - 2012. március 23. A forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor. Az Alap befektetési jegyeit devizabelföldi és -külföldi természetes, jogi személyek valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok is jegyezhetik. A befektetési jegyek névértéke 10.000 HUF. Az értékesítési ár diszkontált jegyzési árfolyamon kerül meghatározásra, az alkalmazásra kerülő diszkont ráta 7,50% (éves).  Az egy befektető által minimálisan jegyezhető mennyiség: 100.000 HUF. A befektetési jegyek jegyzése során az Alapkezelő valamennyi szabályszerűen teljesített jegyzést a jegyzés lezárásáig korlátozás nélkül elfogad. A jegyzés érvényességének feltétele, ha a jegyzés napján a befektetési jegyek ellenértéke jóváírásra kerül az alább megjelölt számlán. A jegyzés értéknapja az a nap, amikor a befektetési jegyek vételára az alábbi számú bankszámlán jóváírásra kerül. A fizetés a 10700017-67088643-59600004 számú számlára történő készpénz befizetéssel vagy átutalással történhet. A jegyzés eredményes amennyiben legkevesebb 100.000 db, azaz 1.000.000.000 HUF névértékű befektetési jegy lejegyzésre kerül, ellenkező esetben a jegyzés meghiúsul.

Budapest, 2012. február 2.

CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. - CIB Bank Zrt.